Vysokoškolský internát Družba

Letné ubytovanie pre študentov od 1.júla do 22.augusta 2017

Letné ubytovanie poskytujeme všetkým študentom denného štúdia vysokej školy na Slovensku vrátane študentov končiacich ročníkov.

REZERVÁCIA:

Žiadosť o letné ubytovanie nájdete na tomto odkaze. Vyplnenú žiadosť je potrebné podať osobne na ubytovacom oddelení VI Družba UK od 15.5. do 20.6.2017, kde študent zloží rezervačný poplatok vo výške 20 €, ktorý sa mu pri nástupe na ubytovanie odpočíta z ceny ubytovania. Žiadosť bez uhradenia rezervačného poplatku nebude evidovaná. Ak študent do 26.6.2017 žiadosť o letné ubytovanie nezruší a na rezervované lôžko nenastúpi, rezervačný poplatok mu nebude vrátený. Pri zrušení rezervácie do stanoveného termínu bude rezervačný poplatok študentovi vrátený v hotovosti.

Letné ubytovanie bude poskytnuté len študentom, ktorí budú v termíne do 30.6.2017 riadne odubytovaní, uhradili všetky zmluvné záväzky v akad. roku 2016/2017 vrátane zmluvných pokút a nemali zrušené ubytovanie počas štúdia na UK.

CENA ZA UBYTOVANIE:

·       júl  2017                     108,50 €/lôžko     

·       august  2017              77 €/lôžko (do 22.8.2017) 

·       kaucia 100€              

Predĺžiť letné ubytovanie do 1.9.2017 si môžu výhradne študenti, ktorí budú mať vo VI Družba pridelené  ubytovanie v akademickom roku 2017/2018. Doplatok za ubytovanie od 22.8. do 1.9.2017 je vo výške 31,50 €.

Ceny za ubytovanie sú vrátane 20% DPH a hradia sa v hotovosti na vrátnici D1 alebo kartou - Visa, Maestro/MasterCard na hotelovej recepcii. Pri ubytovaní treba predložiť 1 ks fotografiu.

DOKTORANDI ubytovaní v akademickom roku 2016/2017, ktorí máte záujem o letné ubytovanie, informujte sa prosím na ubytovacom oddelení.

Študenti, ktorí budú počas mesiacov júl – august ubytovaní v inom ubytovacom zariadení a ktorým bolo pridelené lôžko vo VI Družba v akademickom roku 2017/2018, sa môžu ubytovať najskôr od 1.9.2017!

V prípade, že sa študent riadne neodubytuje z letného ubytovania, neuhradí svoje finančné  pohľadávky voči VI Družba UK alebo spôsobí  škodu na majetku VI Družba UK, nebude následne ubytovaný v žiadnom ubytovacom zariadení UK napriek skutočnosti, že mu fakulta v  nasledujúcom akademickom roku pridelila ubytovanie. Neuhradené zmluvné záväzky a škody budú riešené v priestupkovom konaní v súlade s ustanoveniami Disciplinárneho poriadku UK, prípadne súdnou cestou.