Vysokoškolský internát Družba

Preubytovanie

Preubytovanie v rámci VI Družba UK

Každý študent je povinný ubytovať sa výhradne na lôžko pridelené fakultou!
Študenti, ktorí majú záujem preubytovať sa, môžu tak vykonať v termíne

od 2.10.2017 do 13.10.2017.

Poplatok za preubytovanie je 3,30€. Záujemcovia o preubytovanie si sami vyhľadajú izbu o ktorú majú záujem, podajú žiadosť adresovanú ubytovaciemu oddeleniu, ktorá obsahuje písomný súhlas všetkých spolu ubytovaných študentov. Žiadosť bude ubytovacím oddelením postúpená k odsúhlaseniu riaditeľovi VI Družba UK.
Za svojvoľné preubytovanie bude študentovi uložené priestupkové opatrenie v zmysle Ubytovacieho poriadku VI Družba UK.