Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Letné ubytovanie


15. 05. 2023 15.20 hod.

 

03.07. - 22.08.2023

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Letné ubytovanie (ďalej len „LU“) poskytujeme len študentom vysokých škôl na Slovensku vrátane študentov končiacich ročníkov, ktorí pokračujú v ubytovaní v ŠD Družba.

LU poskytujeme v bloku D1 a D2 nasledovne:

  •  v bloku D1 na 5. – 10. poschodí okrem buniek č. 1013, 1014, 1015, 1016 a 1017. Záujemcovia o LU z izieb D1 na 1. - 4. poschodí sa budú musieť preubytovať do izieb vyhradených pre LU.
  • v bloku D2 na všetkých poschodiach okrem 1. a 3. poschodia

VŠETCI záujemcovia o LU ubytovaní v Družbe UK, aj tí, ktorí zostávajú ubytovaní vo svojich izbách, musia postupovať podľa POKYNOV PRE PREUBYTOVANIE NA LU.

Pridelenie konkrétnej požadovanej izby (alebo orientácie okien, poschodia) negarantujeme.

LU bude poskytnuté študentom UK len, ak budú mať do 16. 06. 2023 vysporiadané všetky zmluvné záväzky v akad. roku 2022/2023 vrátane zmluvných pokút a nemali zrušené ubytovanie počas štúdia na UK.

Nástup na letné ubytovanie je výhradne na UO v bloku D2 od 03. 07. 2023  v stránkových hodinách ubytovacieho oddelenia. Cez víkendy a sviatky neubytovávame. V prípade nutnosti sa študent môže ubytovať už v piatok 30.06.2023 medzi 12:00 a 13:30 hod.

 

LU ŠTUDENTOV ZO SÚKROMNÝCH DÔVODOV

Termín ubytovania: od 03.07. do 22.08.2023

SPÔSOB A TERMÍN REZERVÁCIE

Študenti podávajú žiadosti od 19. 05. do 16. 06. 2023, a to výhradne cez online formulár, ktorý nájdete TU.

Pokiaľ študent nezaplatí cenu za LU za júl do 16. 06. 2023, rezervácia LU mu bude zrušená.

Pokiaľ študent nepodá žiadosť o LU do 16. 06. 2023 a jeho súčasná izba patrí do vyhradenej kapacity pre LU v bloku D1, stráca nárok na LU.

CENA ZA UBYTOVANIE

  • júl  (01.07. – 31.07. 2023)          139,50 € / lôžko     
  • august  (01.08. - 22.08. 2023)     99 € / lôžko (do 22.08.2023)
  • kaucia 100 €

Predĺžiť LU od 22.08. do 01.09.2023 si môžu výhradne študenti, ktorí budú mať v Družbe UK pridelené  ubytovanie v akademickom roku 2023/2024. Doplatok za ubytovanie od 22.08. do 01.09.2023 je vo výške 40,50 €.

Cena za ubytovanie je vrátane 10% DPH.

SPÔSOB PLATBY

Cena za ubytovanie:

Cenu za ubytovanie je ubytovaný povinný uhradiť bankovým prevodom na č. účtu IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ  (univerzitné osobné číslo študenta). Pokiaľ študent UOČ nemá pridelené, je v transakcii nutné uviesť meno a priezvisko študenta. Platba sa považuje za uhradenú, ak je predmetná suma pripísaná na účet ubytovateľa.

Kaucia 100 €:

a) pokiaľ je žiadateľ o LU ubytovaný v Družbe UK, kauciu si ubytovateľ ponechá na účte až do konca LU;

b) pokiaľ žiadateľ o LU nie je ubytovaný v Družbe UK, kauciu uhrádza prevodom na č. účtu IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta). Pokiaľ študent UOČ nemá pridelené, je v transakcii nutné uviesť meno a priezvisko študenta.

SPLATNOSŤ CENY ZA UBYTOVANIE A KAUCIE

za júl:                   do 16.06.2023  bankovým prevodom

za august:          do 31.07.2023 bankovým prevodom

kaucia:              do 16.06.2023 bankovým prevodom (pokiaľ je žiadateľ o LU ubytovaný v Družbe UK, kauciu si ubytovateľ ponechá na účte až do konca LU)

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Študenti, ktorí v súčasnom akademickom roku ukončili štúdium a nebudú v novom ak. roku v dennom štúdiu pokračovať, sú v zmysle nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2023, o dani za ubytovanie, povinní platiť daň za ubytovanie vo výške 3,00 € / osoba /noc. Ostatní študenti sú od dane za ubytovanie oslobodení.

ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Keď študent v riadnom termíne zaplatí cenu za júl a rezerváciu zruší do 23. 06. 2023, bude mu do 31. 07. 2023 vrátená celá suma; keď rezerváciu zruší po 23. 06. 2023, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 20 €.

NÁSTUP NA UBYTOVANIE

Nástup na letné ubytovanie je výhradne na UO v bloku D2 od 03. 07. 2023  v stránkových hodinách ubytovacieho oddelenia. Cez víkendy a sviatky neubytovávame. V prípade nutnosti sa študent môže ubytovať už v piatok 30.06.2023 medzi 12:00 a 13:30 hod.

Na ubytovacom oddelení D2 študent predloží:

- preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),

- ISIC,

- fotografiu – formát cca 3 x 4 cm, rozmer hlavy na výšku nie menej ako 3 cm,

- vyplní a podpíše 2x zmluvu o ubytovaní.

Ak má študent záujem o posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade posteľnej bielizne v bloku D1.

Študent si prevezme kľúče od ubytovacieho priestoru v kľúčiarni v bloku D1.

ODUBYTOVANIE

Na konci LU je študent povinný sa riadne odubytovať podľa pokynov pre ODUBYTOVANIE.

 

LU DOKTORANDOV

Cena za ubytovanie a spôsob platby za letné ubytovanie sú pre doktorandov rovnaké, ako počas akademického roka. Všetci ubytovaní doktorandi v Družbe UK, aj tí, ktorí na LU zostávajú v súčasnej izbe, musia postupovať podľa POKYNOV PRE PREUBYTOVANIE NA LU.

 

POVINNÁ LETNÁ PRAX

LU študentov, ktorí majú povinnú letnú prax, je možné len na základe oficiálneho potvrdenia o praxi, ktoré žiadateľ predloží pracovníkovi UO pri nástupe na ubytovanie. Z potvrdenia musí jasne vyplývať, že sa jedná o povinnú vzdelávaciu činnosť, ktorá priamo súvisí so štúdiom daného študijného programu na UK. Študenti LF UK potvrdenie predložiť nemusia. LU z dôvodu povinnej letnej praxe si študenti môžu rezervovať  cez online formulár, ktorý nájdete TU.

CENA ZA UBYTOVANIE

Mesačná cena za ubytovanie je rovnaká, ako počas akademického roka, avšak účtuje sa pomerne podľa dĺžky povinnej vzdelávacej činnosti (počet nocí). Do 16.06. je potrebné vykonať úhradu zálohy na ubytovanie v mesačnej výške ceny za ubytovanie.

Kaucia vo výške 100 € je splatná do 16.06.2023 pred nástupom na ubytovanie na č. účtu IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta). Pokiaľ študent UOČ nemá pridelené, je v transakcii nutné uviesť meno a priezvisko študenta. Pokiaľ je žiadateľ o LU ubytovaný v Družbe UK, kauciu si ubytovateľ ponechá na účte až do konca LU.

NÁSTUP NA UBYTOVANIE

Študent sa môže ubytovať najbližší pracovný deň pred začatím povinnej vzdelávacej činnosti, a to najskôr od 30. 06. (medzi 12:00 a 13:30 hod.) na UO v bloku D2. Cez víkendy a sviatky neubytovávame. UPOZORNENIE -  01. a 02.06. je UO zatvorené.

Na ubytovacom oddelení D2 študent predloží:

- potvrdenie o letnej praxi na UK (okrem študentov LF UK),

- preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),

- ISIC,

- fotografiu – formát cca 3 x 4 cm, rozmer hlavy na výšku nie menej ako 3 cm,

- študent vyplní a podpíše 2x zmluvu o ubytovaní.

Ak má študent záujem o posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade posteľnej bielizne v bloku D1.

Študent si prevezme kľúče od ubytovacieho priestoru v kľúčiarni v bloku D1.

ODUBYTOVANIE

Študent sa môže odubytovať v najbližší pracovný deň po skončení vzdelávacej činnosti podľa pokynov pre ODUBYTOVANIE.

 

KRÁTKODOBÉ LU POČAS ABSOLVOVANIA ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A OBHAJOB ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Tento druh LU poskytujeme len študentom, ktorí počas leta absolvujú štátne skúšky alebo obhajoby záverečných prác, a to na základe potvrdenia o ich termíne zo študijného odd. príslušnej fakulty vo forme emailu.

TERMÍN UBYTOVANIA

Prvý termín nástupu je 03. 07. 2023 a posledný možný deň nástupu na ubytovanie je 19. 08. 2023. Ubytovanie je na maximálne 3 dni a 2 noci (deň pred, počas a po skúške/obhajobe). Ubytovať a odubytovať sa je možné len počas pracovných dní v stránkových hodinách ubytovacieho oddelenia D2. Cez víkendy a sviatky neubytovávame ani neodubytovávame.

V prípade, ak je termín vašej skúšky:

v pondelok, ubytovať sa môžete v pondelok alebo už v piatok (platíte len za noc z nedele na pondelok, prípadne za noc nasledujúcu po dni konania skúšky = z pondelka na utorok),

v piatok, odubytovať sa môžete v piatok do 13.30 hod., alebo následne až v pondelok od 7:30 hod. do 15.00 hod. (platíte len za noc z piatka na sobotu, prípadne za noc predchádzajúcu dňu konania skúšky = zo štvrtka na piatok).

SPÔSOB REZERVÁCIE

Ubytovanie z dôvodu skúšok je nutné si rezervovať najmenej 5 pracovných dní vopred. Nie je možné si vopred rezervovať konkrétne lôžko.

Rezervačný online formulár nájdete TU.

Vaša rezervácia bude platná až po našej odpovedi vo forme emailu.

CENA A SPÔSOB PLATBY

Za LU z dôvodu štátnych skúšok/obhajoby záverečnej práce platia študenti vopred zálohu  50 € prevodom na č. účtu IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta). Pokiaľ študent UOČ nemá pridelené, je v transakcii nutné uviesť meno a priezvisko študenta. Potvrdenie o plánovanej skúške zašlite prosím emailom na ubytovacie@druzba.uniba.sk.

Cena za noc je 14 €, ktorá sa pri odubytovaní študentovi stiahne zo zálohy. Preplatok  bude študentovi vrátený na zadaný bankový účet.

NÁSTUP NA UBYTOVANIE

Prvý termín nástupu je 03. 07. 2023 a posledný možný deň nástupu na ubytovanie je 19.08.2023 v stránkových hodinách UO v bloku D2.

Na ubytovacom oddelení D2 študent predloží:

- potvrdenie o termíne štátnej skúšky/obhajoby záverečnej práce,

- preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),

- ISIC.

Ak má študent záujem o posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade posteľnej bielizne v bloku D1.

Študent si prevezme kľúče od ubytovacieho priestoru v kľúčiarni v bloku D1.

ODUBYTOVANIE

Na konci LU je študent povinný sa riadne odubytovať podľa pokynov pre ODUBYTOVANIE.

 

KRÁTKODOBÉ UBYTOVANIE NÁVŠTEV

Návštevy v študentských izbách sú počas mesiacov júl – august spoplatnené sumou 11,50 €/noc. Návštevník nemusí byť študentom. Návšteva, ktorá nie je študentom denného štúdia vysokej školy do 26 rokov, je povinná zaplatiť aj daň za ubytovanie vo výške 3,00 €/noc. Všetky ostatné podmienky pre prijímanie návštev sú v zmysle čl. 13 Internátneho poriadku Družba UK a sú zverejnené TU.