Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

POVINNOSŤ NÁHRADY PRI ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY


02. 01. 2023 18.05 hod.

Od 09.01.2023 sú ubytovaní študenti v Družbe UK povinní nájsť si za seba náhradu nasledovne:

  • Pokiaľ chce študent odstúpiť od zmluvy o ubytovaní a štúdium neskončil ani neprerušil, je v zmysle čl. VI ods. 4 zmluvy povinný nahradiť ubytovateľovi ujmu vzniknutú predčasným odubytovaním. Prakticky to znamená, že študent si za seba musí nájsť náhradu – študenta denného štúdia verejnej VŠ, ktorý platí študentskú cenu za ubytovanie a uzatvorí zmluvu o ubytovaní do konca akademického roka alebo študenta denného štúdia súkromnej VŠ, ktorý platí komerčnú cenu za ubytovanie v zmysle platného neštudentského cenníka a uzatvorí zmluvu o ubytovaní do konca akademického roka.
  • Pokiaľ chce študent odstúpiť od zmluvy o ubytovaní a štúdium skončil alebo prerušil, nie je v zmysle zmluvy povinný nájsť si za seba náhradu.