Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Používanie súkromného elektrospotrebiča


14. 08. 2023 14.13 hod.

Od septembra na žiadosť mnohých študentov zavádzame možnosť požiadať o používanie elektrospotrebičov v izbe/ bunke, ktoré boli doteraz podľa internátneho poriadku úplne zakázané - aj keď sa dodržiavanie tohto zákazu nesledovalo. Prudký nárast cien elektrickej energie a rastúca tendencia používať súkromné elektrospotrebiče však vedú k čoraz vyššiemu zaťaženiu internátnej elektrickej siete. Preťaženie siete viacerými spotrebičmi môže byť rizikom z hľadiska bezpečnosti. Na druhej strane si však správa internátov uvedomuje, že prístup k rýchlovarnej kanvici či mikrovlnke je pre niektorých študentov a študentky v dnešnej dobe nevyhnutnosťou.

Preto internáty zavádzajú možnosť mať aj takéto elektrospotrebiče na izbách – ale v obmedzenom množstve s cieľom vyhnúť sa preťaženiu. Možnosť mať elektrospotrebič na izbách/bunkách bude podmienené schválenou žiadosťou. Jeden spotrebič však samozrejme môžu zdieľať viacerí obyvatelia bunky.

  • Spotrebiče ako napríklad nabíjačky bežnej elektroniky (mobilný telefón, notebook, sónická zubná kefka, hodinky, slúchadlá) či osobné hygienické spotrebiče (fén, kulma na vlasy, sónická zubná kefku) nie sú regulované a potreba podávať žiadosť sa ich vôbec netýka. Rovnako nie je problém mať na izbe stolový počítač.
  • Žiadosti sa týkajú spotrebičov s vysokou spotrebou ako sú žehličky, mikrovlnky, kávovary, či toastery. Tieto spotrebiče preťažujú sieť a pri nadmernom počte zvyšujú riziko výpadkov elektrického prúdu či požiaru. Preto považuje správa internátov za dôležité regulovať počet takýchto spotrebičov.
  • Ak študent potrebuje súkromný spotrebič zo zdravotných dôvodov (napr. varič ryže pri špeciálnej diéte, čistič vzduchu pri astme, špeciálna chladnička na inzulín), môže požiadať o povolenie spotrebiča nad rámec uvedených spotrebičov.

Fungovanie žiadostí o elektrospotrebič

O ktoré elektrospotrebiče môžem zažiadať?

Ubytovaní môžu zažiadať primárne o rýchlovarnú kanvicu, mikrovlnku, kávovar, toaster. Iné elektrospotrebiče (mimo bežnej elektroniky či osobných hygienických spotrebičov vymenovaných vyššie) vyhodnocuje ubytovacie oddelenie. 

Kto môže zažiadať o používanie súkromného elektrospotrebiča?

Všetci ubytovaní, okrem ubytovaných na Švédskych domkoch, ktorí majú k dispozícii spoločnú kuchynku s dostatočným vybavením.

O koľko súkromných elektrospotrebičov môžem požiadať?

Ubytovaní v jednej ubytovacej bunke môžu prostredníctvom jedného žiadateľa na ubytovacom oddelení Družby UK požiadať o povolenie max. dvoch dodatočných elektrospotrebičov na celú bunku. Doktorandi ubytovaní v hotelových izbách môžu zažiadať len o jeden dodatočný elektrospotrebič - rýchlovarnú kanvicu.

Ako si podám žiadosť?

Žiadosť si podám cez formulár. Formulár žiadateľ vytlačí v množstve 2 kópií a vyplnený s podpismi za celú bunku odovzdá na ubytovacom oddelení Družby UK. Doktorandi ubytovaní v hotelových izbách dostanú žiadosť na ubytovacom oddelení D1. Žiadosť posudzuje a schvaľuje / zamieta pracovník ubytovacieho oddelenia.

Kedy si najskôr môžem žiadosť podať?

Žiadosť je možné si podať až po jej podpísaní všetkými spolubývajúcimi z danej bunky. Bez splnenia tejto podmienky žiadosť nebude prijatá. Podotýkame, že v Družbe UK sú ubytovaným stále k dispozícii nápojové automaty a Cantína Družba.

Kam mám schválenú žiadosť umiestniť?

Žiadateľ je povinný schválenú žiadosť vyvesiť v bunke / izbe na viditeľné miesto vedľa inventárneho zoznamu. Požadované elektrospotrebiče sa považujú za povolené až po schválení žiadosti pracovníkom ubytovacieho oddelenia Družby UK.

Kedy končí platnosť žiadosti?

V prípade, že sa žiadateľ odubytováva alebo preubytováva, je povinný vrátiť žiadosť na Ubytovacie oddelenie. Ku dňu preubytovania alebo odubytovania žiadateľa stráca žiadosť platnosť. 

Kde smiem elektrospotrebič používať?

Ubytovaný môže používať schválené súkromné elektrospotrebiče len v kuchynke nad chladničkou a pripájať ich výhradne do elektrickej zásuvky označenej červeným štítkom „POUŽÍVAŤ LEN PRE VARIČ“ (týka sa bloku D1; v bloku D2 je v kuchynke len 1 zásuvka). Ubytovaný nesmie v kuchynke používať viac ako 1 elektrospotrebič súčasne (t.j. nesmie si zároveň variť vodu v kanvici a zohrievať jedlo na variči / v mikrovlnke). V opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu elektrického vedenia a vzniká riziko požiaru.

Je prísne zakázané pripájať akýkoľvek elektrospotrebič do elektrických zásuviek v izbe (okrem napájača pre notebook, nabíjačky na mobil, stolnej lampy alebo rádia), včítane zásuviek v lište so sieťovými zásuvkami umiestnených nad stolmi.

Kontroly a sankcie

Ubytovateľ je v zmysle čl. 7 ods. 3 IP oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostno-požiarnych predpisov a riadneho užívania ubytovacieho priestoru za prítomnosti alebo aj bez prítomnosti ubytovaných. Výskyt nepovolených elektrospotrebičov v pridelenej izbe / bunke ubytovaného bude sankcionovaný v zmysle čl. 11 IP pokutou vo výške 100 € / spotrebič. Za zapojenie elektrospotrebiča do lišty nad stolmi v izbe bude ubytovanému uložená pokuta vo výške 50 € v zmysle čl. 11 IP.

Najčastejšie kladené otázky

Po vydaní pokynov k používaniu elektrospotrebičov ponúkame odpovede na najčastejšie kladené otázky. V prípade, ak budete mať počas zimného semestra akýkoľvek podnet, posuňte ho zástupcom študentov a študentiek v ubytovacej komisii (as.ubytovaciarec.uniba.sk), s ktorými bude po skončení zimného semestra správa internátov komunikovať ohľadom spätnej väzby na pokyny.

1.Čo ak mám na izbe elektrospotrebič, ktorý nevyužívam, iba uskladňujem?

Zákaz sa vzťahuje na elektrospotrebiče bez ohľadu na frekvenciu používania. Ak nastane špecifický prípad (napríklad potrebujete na niekoľko dní uschovať zabalený darček) a chcete sa vyhnúť prípadnej pokute, informujte nás o tom na mailovej adrese ubytovaciedruzba.uniba.sk.

2.Budú sa schvaľovať tlačiarne, televízory, žehličky, ventilátory, ohrievače, herné konzoly?

Ak elektrospotrebič nie je jasne vymenovaný, podajte si žiadosť a ubytovacie oddelenie ju posúdi. Odporúčame priniesť elektrospotrebič až po získaní kladnej odpovede na žiadosť.

3.Je možné definovať, čo sú elektrospotrebiče s vysokou spotrebou? Prípadne kde je hranica medzi nízkou a vysokou spotrebou z hľadiska schvaľovania?

Kontroly inventaristov ukázali, že väčšinu elektrospotrebičov s vysokým výkonom tvoria zariadenia na ohrev jedla a vody. Správa internátov na základe tejto štatistiky a kapacity sietí navrhla riešenie, ktoré je čo najjednoduchšie z hľadiska registrácie ako aj následnej kontroly. Ak váhate, kam váš elektrospotrebič patrí, odporúčame podať si žiadosť a požiadať o individuálne posúdenie.