Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

úhrada druhej splátky kaucie

Vážení ubytovaní, druhá splátka kaucie sa hradí spolu s cenou za ubytovanie za mesiac február 2022 na NOVÝ ÚČET študentského domova Družba UK. Platbu je nutné uhradiť do konca januára 2022.


07. 01. 2022 18.05 hod.

Nový účet internátu Družba UK:

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666