Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Zavedenie mestskej dane

Aktuality z 30.06.2023


30. 06. 2023 15.53 hod.

AKTUÁLNE – ZÁVERY Z ROKOVANIA S MAGISTRÁTOM HL. MESTA SR BRATISLAVY

Dostali sme prísľub, že zástupcovia magistrátu iniciujú úpravu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dani za ubytovanie, ktorej cieľom bude rozšíriť okruh osôb oslobodených od dane za ubytovanie. Vzhľadom na procesy súvisiace so schvaľovaním VZN – zástupcovia magistrátu deklarovali začiatok účinnosti nového znenia na 1. január 2024. V prípade schválenia mestským zastupiteľstvom by túto daň už nemuseli platiť 

  • osoby pokračujúce v dennej forme štúdia, ktoré sú absolventmi a absolventkami bakalárskeho štúdia ešte nezapísanými na magisterské štúdium, resp. absolventmi a absolventkami magisterského štúdia ešte nezapísanými na doktorandské štúdium,
  • doktorandi a doktorandky dennej formy štúdia bez ohľadu na ich vek. 

O konečnej podobe nového znenia VZN budeme informovať včas.

Nateraz však platí VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 4/2023, ktorým sa určuje daň za ubytovanie vo výške 3 €/noc (všade okrem Starého mesta, kde bude daň 3,5 €/noc), najviac však za 60 prenocovaní v kalendárnom roku. 

Nariadenie je účinné od 1. júla 2023 a týka sa týchto kategórií ubytovaných: 

  • študenti a študentky nad 26 rokov;
  • osoby, ktoré nie sú aktuálne študentmi a študentkami dennej formy štúdia (absolventi a absolventky, prerušené štúdium, absolventi a absolventky bakalárskeho štúdia, ktorí sa ešte nezapísali na magisterské štúdium, resp. absolventi a absolventky magisterského štúdia, ktorí sa ešte nezapísali na doktorandské štúdium);
  • zamestnanci a zamestnankyne UK;
  • hostia a návštevy, ak nie sú študentami pod 26 rokov, nemajú pod 18 či nad 70 rokov, alebo preukaz ŤZP;
  • neštudenti a neštudentky nad 18 rokov.

Uvedeným ubytovaným stúpne cena za letné ubytovanie počas júla a augusta o cca o 90 €/mesiac, a to v závislosti od dĺžky ubytovania. 

O spôsobe platby za daň boli, resp. priebežne budú ubytovaní vyrozumení e-mailom, resp. pri uzavretí zmluvy o ubytovaní.