Vysokoškolský internát Družba

Legislatíva a dokumenty

Organizačný poriadok VI Družba UK

Smernice VI Družba UK

Príkazy riaditeľa VI Družba UK

Ubytovací poriadok VI Družba UK

          Príloha č.1 - zoznam elektrospotrebičov
          Príloha č.2 - smernica 1/2016 výskyt ploštíc
          Príloha č.3 - systém hodnotenia
          Príloha č.4 - otváranie dverí do ubytovacích priestorov

Plán modernizácie a rozvoja VI Družba UK

 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK

 Iné predpisy a dokumenty