Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

Parkovanie

Na parkovisku vysokoškolského internátu DRUŽBA UK je možné parkovať prostredníctvom parkovacej karty alebo parkovacieho lístka s hodinovými sadzbami. Parkovisko je limitované počtom parkovacích miest. Parkovanie je možné len v prípade neobsadenej parkovacej kapacity.

Do 60 minút je parkovanie bezplatné. Každá ďalšia začatá hodina je spoplatnená vo výške 2 €/hod.

Problémy pri vjazde a výjazde z parkoviska riešte prostredníctvom zvukového spojenia so stálou službou na vrátnici D1. V prípade potreby kontaktujte vrátnicu na  tel. čísle: 02/602 99 111

Žiadame dodržiavať prevádzkové pokyny, ktoré sú zverejnené pri vstupe na parkovisko.

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na trávnatých plochách a iných priestranstvách, ktoré nie sú určené na parkovanie.  

Je zakázané blokovať miesta pre imobilné osoby označené dopravnou značkou a obrázkovým znázornením v strede parkovacieho boxu.

Pri porušení pravidiel parkovania budeme v súčinnosti s mestskou políciou postupovať v zmysle platných predpisov.

Podmienky vydávania parkovacích kariet

Vydávanie parkovacích kariet bolo ukončené.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu parkoviska Družby UK je v ak. roku  2021/2022 obmedzený počet parkovacích kariet pre študentov ubytovaných na Družbe UK na 40. Parkovacie karty sa začali vydávať od 1. 9. 2021 na základe žiadosti, ktorú si študent pri nástupe na ubytovanie prevezme na ubytovacom oddelení v bloku D1.

Platobné podmienky:

Pri prevzatí parkovacej karty žiadateľ uhradí poplatok za parkovanie za celé zmluvné obdobie ubytovania t. j. do 30.06.2022 (za 10 mesiacov) v celkovej výške 50 €. Platba je výhradne platobnou kartou na hotelovej recepcii.

Žiadateľovi bude okrem parkovacej karty vydaný aj parkovací preukaz s uvedením ŠPZ vozidla. Tento preukaz je žiadateľ povinný počas parkovania na parkovisku Družby UK umiestniť na viditeľnom mieste pod čelným sklom svojho vozidla.