Parkovanie

Na parkovisku Vysokoškolského internátu DRUŽBA je možné parkovať prostredníctvom parkovacích kariet a parkovacieho lístka.

Vstup na parkovisko s motorovým vozidlom je možný len na báze aktivácie karty, alebo vjazdového parkovacieho lístka s hodinovými sadzbami, alebo pomocou zvukového spojenia umiestnenom na stojane pri vjazde na parkovisko  a výjazde z parkoviska so stálou službou na vrátnici D1 (týka sa len vozidiel zásobovania).

Bezplatný pobyt vozidla je 60 minút. Každá ďalšia začatá hodina je spoplatnená.

Rezervácie parkovacieho boxu pre študentov ubytovaných vo VI DRUŽBA je možné urobiť u referenta pre styk so študentmi. Tel: 02/602 99 231, e-mail: lubomir.laukodruzba.uniba.sk

Problémy pri vjazde na parkovisko a výjazde z parkoviska riešte prostredníctvom zvukového spojenia so stálou službou na vrátnici D1.V prípade potreby kontaktujte vrátnicu na  tel. čísle: 02/602 99 111

Žiadame dodržiavať prevádzkové pokyny, ktoré sú zverejnené pri vstupe na parkovisko.

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na trávnatých plochách a iných priestranstvách, ktoré nie sú určené na parkovanie.  

Je zakázané blokovať miesta pre imobilné osoby označené dopravnou značkou a obrázkovým znázornením v strede parkovacieho boxu.

Pri porušení pravidiel parkovania budeme v súčinnosti s mestskou políciou postupovať v zmysle platných predpisov.