Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

INFORMÁCIE O GDPR

                podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len ako „nariadenie GDPR“

 

Prevádzkovateľom, ktorý bude spracúvať Vaše osobné údaje je Univerzita Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava, IČO: 00397865 (ďalej len „my“ alebo „UK“), ktorá je považovaná za prevádzkovateľa aj v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvajú fakulty UK a/alebo súčasti UK.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy o ubytovaní. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zabezpečenia ubytovania a stravovania na týchto právnych základoch: plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia GDPR) najmä v súvislosti s § 89 ods. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, alebo na základe zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR). Vaše osobné údaje v rámci agendy ubytovania budeme uchovávať ešte 10 rokov po skončení ubytovania a údaje o platbách pri ubytovaní aj pri stravovaní budeme uchovávať v účtovnej agende[1] 10 rokov. Vaše osobné údaje budú spracúvať naši zamestnanci poučení o ochrane osobných údajov a môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní. Kompletný zoznam príjemcov nájdete tu: https://uniba.sk/oou.

Monitorovanie kamerovým systémom

Priestory internátov sú monitorované kamerovým systémom. To sa považuje za spracúvanie Vašich osobných údajov. Takéto spracúvanie nám umožňuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, ktorý nám dovoľuje spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu existencie oprávneného záujmu UK na takomto spracúvaní, ktorý prevyšuje nad Vašim právom na ochranu súkromia. Týmto oprávneným záujmom a zároveň účelom spracúvania Vašich osobných údajov je ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti. V Družbe UK sú monitorované najmä: priestor pri vjazdovej a výjazdovej posuvnej závore na parkovisko pred blokom D1, priestor pri vjazdovej posuvnej závore k bloku D2, zjazd k parkovisku pri D2, vstupný priestor do blokov D1 a D2 a vjazd do areálu ubytovne „Švédske domky“. Kamerový záznam sa uchováva 7 dní. Vaše osobné údaje budú spracúvať naši zamestnanci poučení o ochrane osobných údajov a môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní.

Nahliadnutie do COVID-PASSu

Pri vstupe do internátov môžete byť v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie, na základe všeobecného záväzného právneho predpisu, požiadaný/á o predloženie dokladu o vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdenia o platnom negatívnom teste na prítomnosť vírusu SARS-COV-19 (ďalej len „COVID-PASS“). Pri kontrole osobných údajov z COVID-PASSu sledujeme plnenie dôležitej úlohy vo verejnom záujme, ktorou je ochrana verejného zdravia a prispievanie k prevencii pred šírením nákazlivých ochorení. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) a písm. e) GDPR a výnimka podľa čl. 9 ods. 2 písm. g) a písm. i) GDPR pokiaľ ide o údaje týkajúce sa zdravia. Osobné údaje budeme spracúvať maximálne počas trvania nepriaznivej epidemiologickej situácie v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu.

*Máte však právo namietať proti oprávneným záujmom, ktoré sledujeme.*

Ak budete namietať, nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Kde môžete uplatniť právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov?

Uplatniť si ho môžete prostredníctvom žiadosti a to elektronicky alebo písomne u našej zodpovednej osoby UK, ktorá vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Jej kontaktné údaje sú:

e-mail: dpouniba.sk

korešpondenčná adresa:          DPO/Zodpovedná osoba podľa GDPR

                                                            Univerzita Komenského v Bratislave

                                                            Centrum informačných technológií

                                                            Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440

                                                            814 99 Bratislava 1

Ako dotknutá osoba máte pri spracúvaní Vašich osobných údajov ďalšie práva stanovené nariadením GDPR:

1)        Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;

2)        Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 nariadenia GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;

3)        Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 nariadenia GDPR;

4)        Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 nariadenia GDPR

5)        Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia GDPR;

6)        Právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré sledujeme podľa čl. 21 nariadenia GDPR.

7)        Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.

Informácie o ostatných účeloch spracúvania Vašich osobných údajov a bližšie informácie o Vašich právach si môžete prečítať v našich podmienkach ochrany súkromia na našej webovej stránke: https://uniba.sk/oou.

 

 


[1] účtovné a daňové účely, právny základ: plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR))