Vysokoškolský internát Družba

Nahlasovanie porúch a porušovania ubytovacieho poriadku

Zistené poruchy a škody v ubytovacom priestore sú ubytovaní povinní bezodkladne ohlásiť zápisom do knihy porúch na príslušnej vrátnici alebo prostredníctvom emailu na adresu

udrzbadruzba.uniba.sk

Treba uviesť číslo bloku, izby a krátky opis poruchy alebo škody. Pracovníci údržby sa uvedenému problému budú venovať najneskôr do 24 hod. v pracovných dňoch počas stránkových hodín:

Po – Štv               7:00 – 15:30

Pia                        7:00 – 13:00

V prípade havarijného stavu je nutné okamžite kontaktovať vrátnickú službu osobne alebo na tel. č.:

02/602 99 111 (vrátnica, blok D1)

02/602 99 232 (vrátnica, blok D2)

Akékoľvek porušovanie ubytovacieho poriadku, ktoré spozorujete v priestoroch VI Družba (napr. rušenie nočného pokoja po 22.00 hod., nedodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov, ničenie alebo znečisťovanie majetku VI Družba a pod.),  prosím bezodkladne ohláste osobne alebo telefonicky na príslušnej vrátnici alebo písomne na e-mail: manuela.grossovadruzba.uniba.sk

Pri výpadku internetovej siete nahláste tento problém na HOTLINE alebo technikovi VI Družba (viac informácií tu).

Ak dôjde k poškodeniu majetku VI Družba ubytovaným študentom (napr. z nedbanlivosti), ubytovaný je povinný túto škodu uhradiť vo výške podľa uvedeného cenníka.

vrátnica D1
vrátnica D2