Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

ODUBYTOVANIE A NÁHRADY

NÁHRADY

Od 02.10.2023 sú študenti a študentky pri odstúpení od zmluvy o ubytovaní povinní nájsť si za seba náhradu – študenta alebo študentku denného štúdia verejnej VŠ na Slovensku, ktorý/á nie je aktuálne ubytovaná v ŠD Družba UK.

 • Ubytovaný spolu s náhradníkom musia prísť spolu na ubytovacie oddelenie.
 • Ubytovaný musí mať skontrolovanú izbu a potvrdený odhlasovací lístok.
 • Náhradník, pokiaľ je študentom inej VŠ ako UK, musí pri ubytovaní predložiť potvrdenie o návšteve školy nie staršie ako 14 dní.
 • Náhradník uhradí pri nástupe na ubytovanie kauciu a bytné bankovým prevodom.

Uvedená povinnosť náhrady vyplýva z čl. VI ods. 4 zmluvy o ubytovaní: „Ubytovaný je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania, je však povinný nahradiť ubytovateľovi ujmu vzniknutú predčasným zrušením ubytovania, iba ak nemohol ubytovateľ ujme zabrániť".

ODUBYTOVANIE

Odubytovať sa môžete najneskôr do 01.07.2024. Cez víkend 29.06. a 30.06. neodubytovávame. V záujme hladkého priebehu vám odporúčame, aby ste si odubytovanie nenechávali na posledný deň.

Odubytovanie je možné výlučne počas STRÁNKOVÝCH HODÍN.  Kontroly izby údržbárom a upratovačkou končia vždy 0,5 hod. pred koncom stránkových hodín ubytovacieho oddelenia.

Ubytovaný je povinný skontrolovať si pred odubytovaním svoje konto v e-peňaženke, aby mal v čase odubytovania vyrovnané všetky zmluvné záväzky (finančné pohľadávky) voči Družbe UK, v opačnom prípade nebude odubytovaný.

Upozorňujeme vás, že ak sa riadne neodubytujete najneskôr do 01.07.2024, budete v súlade so zmluvou o ubytovaní povinní zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 € a dvojnásobku dennej ceny za ubytovanie platnej v čase omeškania.

 

V prípade, ak sa neviete osobne odubytovať do 01.07.2024, môžete splnomocniť aj inú osobu (napríklad spolubývajúceho), ktorá za vás vykoná celý odubytovací proces. Upozorňujeme, že SPLNOMOCNENIE musí byť notársky osvedčené, ak splnomocnená osoba nie je ubytovaná na Družbe UK. 

 

POVINNOSTI  UBYTOVANÉHO:

     1. VYČISTIŤ UBYTOVACÍ PRIESTOR

IZBA:

 • nábytok umiestniť na pôvodné miesto
 • použité paplóny a vankúše nechať zvlečené na lôžkach
 • nepoužité paplóny a vankúše nechať odložené vo vreci v priestore nad skriňou
 • pozametať a umyť podlahu, aj pod stolmi a posteľami
 • vyprázdniť skrinky, poličky, stoly vrátane šuplíkov a umyť ich zvonku aj zvnútra
 • umyť dvere od izby vrátane zárubne a kľučky
 • umyť okná zvnútra a vnútorný parapet
 • utrieť radiátor
 • neodlepovať plagáty z tapiet

 

WC A KÚPEĽŇA:

 • umyť dlážku vo WC a kúpeľni
 • umyť umývadlá
 • umyť zrkadlá a svietidlá nad zrkadlami
 • umyť poličky
 • umyť sprchovací kút
 • umyť vodovodné batérie na umývadlách ako aj v sprchovacom kúte, odstrániť vodný kameň
 • umyť kachličky na stenách, odstrániť vodný kameň z kachličiek
 • umyť WC (misu, dosku) a priestor za toaletou
 • umyť dvere od WC a kúpeľne vrátane zárubne a kľučky
 • odstrániť zvyšky odpadu z odtoku umývadla aj sprchovacieho kúta

 

CHODBIČKA (+ KUCHYNKA)

 • umyť vchodové dvere vrátane zárubne a kľučky
 • vyprázdniť skrine a police; pri poslednom odubytovanom v skriniach a na policiach nesmie nič ostať, iba nepoužité paplóny a vankúše nechať odložené vo vreci v priestore nad skriňou
 • umyť všetky police, dvierka na skriniach (z vonkajšej aj vnútornej strany)
 • umyť varič (aj zospodu), vyčistiť steny okolo variča
 • umyť dosku pod varičom a okolo variča
 • chladnička: šnúru vytiahnuť zo zásuvky, odtiahnuť chladničku, umyť podlahu pod chladničkou a priestor za chladničkou, odmraziť, umyť, do sucha utrieť a následne ju nechať vypnutú a otvorenú
 • pozametať a umyť podlahu v celej chodbičke
 • vyniesť smeti, umyť smetný kôš a lopatku
 • odniesť všetky vlastné elektrospotrebiče z Družby UK
 • v chodbičke musí zostať smetný kôš, lopatka a metla ako súčasť inventára

 

BALKÓN (TÝKA SA LEN IZIEB S BALKÓNOM):

 • odstrániť veci z balkóna
 • poumývať balkón

     2. VYTLAČIŤ SI ODHLASOVACÍ LÍSTOK 

Každý ubytovaný musí mať vytlačený ODHLASOVACÍ LÍSTOK, ktorý predloží kontrolujúcej osobe na podpis. Odhlasovací lístok si môže ubytovaný tiež prevziať na ubytovacom oddelení alebo na vrátniciach.

     3. VRÁTIŤ ZAPOŽIČANÚ POSTEĽNÚ BIELIZEŇ

Pokiaľ mal ubytovaný posteľnú bielizeň zapožičanú, odovzdá ju v sklade posteľnej bielizne. Pracovníčka skladu bielizne jej prevzatie potvrdí na odhlasovací lístok.

 

4. DOHODNÚŤ SI KONTROLU UBYTOVACIEHO PRIESTORU


Ubytovaný si dohodne kontrolu izby s inventaristkou a údržbárom nasledovne:

 • inventaristka: na tel. č. 0918 11 00 75

          Inventaristke sa prosím nahláste deň pred Vaším odubytovaním.

 • údržbár: v deň odubytovania sa ubytovaný nahlási údržbárovi v dielni medzi blokmi 

UPOZORNENIE: Kontroly izby údržbárom a inventaristkou končia vždy 0,5 hod. pred koncom stránkových hodín ubytovacieho oddelenia.

     5. PRIEBEH KONTROLY IZBY

 • údržbár ako prvý skontroluje ubytovací priestor, vyčísli prípadnú spôsobenú škodu na odhlasovací lístok
 • inventaristka následne skontroluje čistotu ubytovacieho priestoru. Ubytovaný je povinný riadiť sa pokynmi inventaristky, kým táto ubytovací priestor neprevezme ako uspokojivo vyčistený. Následne inventaristka od ubytovaného prevezme 2 kusy kľúčov (od bunky a izby)
 • údržbár a inventaristka svojimi podpismi potvrdia vykonanie kontroly a prevzatie kľúčov na odhlasovací lístok

     6. DOSTAVIŤ SA NA UBYTOVACIE ODDELENIE D1 ALEBO D2 PODĽA BLOKU UBYTOVANIA

 • ubytovaný na ubytovacom oddelení odovzdá ubytovací preukaz a odhlasovací lístok, ktorý musí byť riadne vyplnený a podpísaný  zamestnancami Družby UK, ktorí vykonali kontrolu ubytovacej bunky / izby.
 • prípadný nedoplatok za ubytovanie, zmluvné pokuty a spôsobené  škody na majetku Družby UK budú ubytovanému odrátané z kaucie
 • kaucia, prípadne jej časť, sa vráti ubytovanému na slovenský bankový účet, ktorý si zadal pri ubytovaní
 • v prípade nevyrovnania zmluvných záväzkov (finančných pohľadávok) ku dňu odubytovania ubytovaný stratí nárok na ubytovanie vo všetkých ubytovacích zariadeniach UK

Ak ubytovaný riadne neodovzdá ubytovací priestor najneskôr do dňa skončenia ubytovania do 11:00 hod., je povinný v súlade so zmluvou o ubytovaní a Internátnym poriadkom Družby UK zaplatiť ubytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € a dvojnásobku dennej ceny za ubytovanie platnej v čase omeškania.

Škody v ubytovacích  bunkách a znehodnotenú posteľnú bielizeň hradia ubytovaní v plnej výške vo výške stanovenej PLATNÝM CENNÍKOM ŠKÔD.