Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

ODUBYTOVANIE PO 31. 5. 2024

Odubytovať sa môžete najneskôr do 01.07.2024. Cez víkend 29.06. a 30.06. neodubytovávame. V záujme hladkého priebehu vám odporúčame, aby ste si odubytovanie nenechávali na posledný deň.

Odubytovanie je možné výlučne počas STRÁNKOVÝCH HODÍN Kontroly izby údržbárom a upratovačkou končia vždy 0,5 hod. pred koncom stránkových hodín ubytovacieho oddelenia.

Ubytovaný je povinný skontrolovať si pred odubytovaním svoje konto v e-peňaženke, aby mal v čase odubytovania vyrovnané všetky zmluvné záväzky (finančné pohľadávky) voči Družbe UK, v opačnom prípade nebude odubytovaný.

Upozorňujeme vás, že ak sa riadne neodubytujete najneskôr do 01.07.2024, budete v súlade so zmluvou o ubytovaní povinní zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 € a dvojnásobku dennej ceny za ubytovanie platnej v čase omeškania.

V prípade, ak sa neviete osobne odubytovať do 01.07.2024, môžete splnomocniť aj inú osobu (napríklad spolubývajúceho), ktorá za vás vykoná celý odubytovací proces. Upozorňujeme, že SPLNOMOCNENIE musí byť notársky osvedčené, ak splnomocnená osoba nie je ubytovaná na Družbe UK. 

 

POVINNOSTI  UBYTOVANÉHO:

     1. VYČISTIŤ UBYTOVACÍ PRIESTOR

IZBA:

 • nábytok umiestniť na pôvodné miesto
 • paplóny a vankúše nechať zvlečené na lôžkach
 • umyť okná zvnútra a vnútorný parapet
 • vyprázdniť skrinky, poličky, stoly vrátane šuplíkov a umyť ich zvonku aj zvnútra
 • umyť dvere od izby vrátane zárubne a kľučky
 • utrieť prach v celej izbe vrátane radiátora
 • pozametať a umyť podlahu, aj pod stolmi a posteľami

 

WC A KÚPEĽŇA:

 • umyť dlážku vo WC a kúpeľni
 • umyť umývadlá
 • umyť zrkadlá a svietidlá nad zrkadlami
 • umyť poličky
 • umyť sprchovací kút
 • umyť vodovodné batérie na umývadlách ako aj v sprchovacom kúte, odstrániť vodný kameň
 • umyť kachličky na stenách, odstrániť z nich vodný kameň
 • umyť WC (misu, dosku) a priestor za toaletou
 • umyť dvere od WC a kúpeľne vrátane zárubne a kľučky
 • odstrániť zvyšky odpadu z odtoku umývadla aj sprchovacieho kúta

 

CHODBIČKA (+ KUCHYNKA)

 • umyť vchodové dvere vrátane zárubne a kľučky
 • vyprázdniť skrine a police; pri poslednom odubytovanom v skriniach a na policiach nesmie nič ostať
 • umyť všetky police, dvierka na skriniach (z vonkajšej aj vnútornej strany)
 • varič odpojiť zo zásuvky a umyť ho zhora aj zospodu, vyčistiť steny okolo variča
 • umyť dosku pod varičom a okolo variča
 • chladnička: šnúru vytiahnuť zo zásuvky, odtiahnuť chladničku, odmraziť, umyť, do sucha utrieť a následne ju nechať vypnutú a otvorenú
 • umyť podlahu pod chladničkou a priestor za chladničkou,
 • pozametať a umyť podlahu v celej chodbičke
 • vyniesť smeti, umyť smetný kôš a lopatku
 • odniesť všetky vlastné elektrospotrebiče z Družby UK
 • v chodbičke musí zostať smetný kôš, lopatka a metla ako súčasť inventára

 

BALKÓN (TÝKA SA LEN IZIEB S BALKÓNOM):

 • odstrániť veci z balkóna
 • poumývať balkón

     2. VYTLAČIŤ SI ODHLASOVACÍ LÍSTOK 

Každý ubytovaný musí mať vytlačený ODHLASOVACÍ LÍSTOK, ktorý predloží kontrolujúcej osobe na podpis. Odhlasovací lístok si môžete prevziať na ubytovacom oddelení alebo na vrátniciach. 

 

3. VRÁTIŤ ZAPOŽIČANÚ POSTEĽNÚ BIELIZEŇ

Pokiaľ mal ubytovaný posteľnú bielizeň zapožičanú, odovzdá ju v sklade posteľnej bielizne. Pracovníčka skladu bielizne jej prevzatie potvrdí na odhlasovací lístok. 

 

4. DOHODNÚŤ SI KONTROLU UBYTOVACIEHO PRIESTORU

Ubytovaný si dohodne kontrolu izby s upratovačkou a údržbárom nasledovne:

 • upratovačka: upratovačke je nutné sa nahlásiť 1 deň pred odubytovaním, a to zápisom do harmonogramu odubytovania na príslušnom poschodí pri jednom výťahu - D1, D2 smer hlavná cesta. V opačnom prípade sa môže stať, že v deň vášho odchodu nebudete odubytovaní. Telefónne číslo na p. upratovačku je uvedené na harmonograme.
 • údržbár: v deň odubytovania sa ubytovaný nahlási údržbárovi v dielni medzi blokmi 

     5. PRIEBEH KONTROLY IZBY

 • údržbár ako prvý skontroluje ubytovaciu bunku/ izbu, vyčísli prípadnú spôsobenú škodu na odhlasovací lístok
 • Upratovačka následne skontroluje čistotu ubytovacej bunky/izby v rezervovanom termíne. Ubytovaný je povinný riadiť sa pokynmi upratovačky, kým táto ubytovaciu bunku/izbu neprevezme ako uspokojivo vyčistenú. Následne upratovačka od ubytovaného prevezme 2 kusy kľúčov (od bunky a izby).
 • údržbár a upratovačka svojimi podpismi potvrdia vykonanie kontroly a prevzatie kľúčov na odhlasovací lístok

 

6. DOSTAVIŤ SA NA UBYTOVACIE ODDELENIE D1 ALEBO D2, PODĽA BLOKU UBYTOVANIA 

 • ubytovaný na ubytovacom oddelení odovzdá ubytovací preukaz, parkovaciu kartu (pokiaľ bol jej držiteľom) a odhlasovací lístok, ktorý musí byť riadne vyplnený a podpísaný  zamestnancami Družby UK, ktorí vykonali kontrolu ubytovacej bunky / izby.
 • prípadný nedoplatok za ubytovanie, zmluvné pokuty a spôsobené  škody na majetku Družby UK budú ubytovanému odrátané z kaucie
 • kaucia, prípadne jej časť, sa vráti ubytovanému na slovenský bankový účet, ktorý si zadal pri ubytovaní
 • v prípade nevyrovnania zmluvných záväzkov (finančných pohľadávok) ku dňu odubytovania ubytovaný stratí nárok na ubytovanie vo všetkých ubytovacích zariadeniach UK

Škody v ubytovacích  bunkách a znehodnotenú posteľnú bielizeň hradia ubytovaní v plnej výške vo výške stanovenej PLATNÝM CENNÍKOM ŠKÔD.