Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

POKYNY PRE NÁSTUP NA UBYTOVANIE V AR 2023/2024

Nástup na ubytovanie je najskôr od 04. 09. 2023. Počas sviatkov 01.09., 15.09. a víkendov neubytovávame.

Študenti sa môžu ubytovať výhradne na lôžko, ktoré im bolo pridelené v systéme e-ubytovanie alebo na základe dodatočnej žiadosti. Výmeny medzi ubytovanými budú možné až v rámci preubytovania od 02.10.2023. Svojvoľné presťahovanie z pridelenej izby do inej izby je sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 100,00 €. Študenta nemôže ubytovať iná osoba, a to ani na základe plnomocenstva. Študenti sú povinní pri ubytovávaní dodržiavať pokyny zamestnancov Družby UK.

1.      ÚHRADA KAUCIE

2.      ÚHRADA CENY ZA UBYTOVANIE

3.      SPÔSOB PLATBY

4.      TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

5.      POSTUP PRI UBYTOVANÍ

6.      ĎALŠIE POVINNOSTI ŠTUDENTA

7.      ZRUŠENIE REZERVÁCIE

8.      SÚKROMNÉ ELEKTROSPOTREBIČE

1. ÚHRADA KAUCIE

Podľa Vnútorného predpisu č. 26/2023 - smernice rektora UK v Bratislave, je každý študent povinný uhradiť kauciu vo výške 100 €. Kaucia slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok ubytovacieho zariadenia UK voči študentovi.

V prípade, že je zmluva o ubytovaní uzatvorená na dobu 10 mesiacov, má študent možnosť úhrady kaucie v 2 splátkach:

a) Prvú splátku kaucie vo výške 50 € hradia pokračujúci študenti (tzn. všetci okrem novoprijatých študentov, ktorí už prvú splátku kaucie uhradili) spolu s platbou ceny za ubytovanie za mesiac september 2023. Platba musí byť pripísaná na účet Družby UK najneskôr do 22.08.2023.

b) Druhú splátku kaucie vo výške 50 € spolu s platbou ceny za ubytovanie za mesiac február 2024 (platba musí byť pripísaná na účet Družby UK najneskôr do 31.01.2024).

Pokiaľ  kaucia a cena za ubytovanie žiadateľa za mesiac september nebude pripísaná na účet Družby UK do 22.08.2023, študent stráca nárok na pridelené ubytovanie v Družbe UK.

Po riadnom odovzdaní ubytovacieho priestoru pri ukončení ubytovania a uhradení všetkých zmluvných záväzkov voči ubytovateľovi (cena za ubytovanie, zmluvné pokuty, spôsobené škody, atď.) bude zostatok kaucie vrátený bankovým prevodom na účet študenta.

2. ÚHRADA CENY ZA UBYTOVANIE

Podľa Harmonogramu ubytovacieho procesu pre akademický rok 2023/2024 je študent povinný uhradiť cenu za ubytovanie za mesiac september 2023 tak, aby úhrada bola pripísaná na účet Družby UK do 22.08.2023. V opačnom prípade stráca študent nárok na pridelené ubytovanie v Družbe UK.

Cenu za ubytovanie za mesiace október – jún študent uhradí podľa lehoty splatnosti uvedenej v zmluve o ubytovaní a na webovom sídle Družby UK. Výška ceny za ubytovanie je stanovená podľa platného cenníka študentského ubytovania.

3. SPÔSOB PLATBY

Platby je možné realizovať len bankovým prevodom na číslo účtu Družby UK:

SK70 8180 0000 0070 0067 1666, BIC: SPSRSKBA

Bankový prevod trvá aj niekoľko dní, preto odporúčame zasielať kauciu a cenu za ubytovanie ihneď po obdržaní oznámenia o pridelení ubytovania presne podľa pokynov v oznámení.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo) študenta. V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude považovaná za neuhradenú.

POZN.: Študent, ktorý bude mať ubytovanie pridelené dodatočne, bude spôsob platby realizovať podľa pokynov ŠD Družba UK.

4. TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie v Družbe UK a uhradil kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne, sa môže ubytovať v pracovných dňoch od 04.09. do 29.09.2023 nasledovne:

01.09. a 15.09.2023 (štátny sviatok) neubytovávame

pondelok – štvrtok                      7.30 – 11.30 hod., 12.00 – 15.00 hod.
piatok                                           8.15 – 11.30 hod., 12.00 – 13.30 hod.

sobota, nedeľa                              neubytovávame

Študent, ktorý uhradil kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne, ale nenastúpi na ubytovanie do 29.09.2023, stráca nárok na pridelené lôžko a cena za ubytovanie mu nebude vrátená, pokiaľ neoznámi zrušenie prideleného ubytovania emailom z univerzitného emailového konta na adresu ubytovaciedruzba.uniba.sk do 01.09.2023.

Ak má študent záujem nastúpiť na pridelené lôžko až v mesiaci október, je povinný túto skutočnosť oznámiť emailom z univerzitného emailového konta na adresu ubytovacie@druzba.uniba.sk do 25.09.2023 a uhradiť cenu za ubytovanie za mesiac október tak, aby úhrada bola pripísaná na účet Družby UK najneskôr do 29.09.2023.

5. POSTUP PRI UBYTOVANÍ

Študent sa dostaví na ubytovacie oddelenie v bloku D1 alebo D2 podľa toho, v ktorom bloku mu bolo pridelené lôžko.

DÔLEŽITÉ: Družba UK prechádza na systém elektronických zmlúv, ktoré si študenti dopredu prečítajú a podpíšu v systéme E-ubytovanie. Ešte pred príchodom na ubytovacie oddelenie musí mať študent zmluvu v uvedenom systéme elektronicky podpísanú.

Na ubytovacom oddelení študent predloží:

-          platný občiansky preukaz (zahraniční študenti pas),

-          preukaz študenta ISIC (neplatí pre študentov, ktorým ešte nebol vydaný),

-          fotografiu – formát cca 3 x 4 cm, rozmer hlavy na výšku nie menej ako 3 cm,

-          študent musí mať elektronicky podpísanú zmluvu (zmluvu študent UK podpíše v systéme a študent mimo UK na stránke)

 

  • Ak má študent záujem o zapožičanie posteľnej bielizne, môže si ju vyzdvihnúť v sklade posteľnej bielizne v suteréne bloku D1 (od vrátnice D1 pôjdete doľava na koniec chodby, ďalej cez sklenené dvere pod nápisom „študovňa“ a potom po schodoch dole).
  • Študent si prevezme kľúče od ubytovacieho priestoru v kľučiarni v bloku D1 na prízemí (od vrátnice D1 pôjdete doprava na koniec chodby, prejdete cez automatické sklenené dvere a pokračujete rovno).

 

6. ĎALŠIE POVINNOSTI ŠTUDENTA

  • zadať číslo svojho bankového účtu v tvare IBAN cez webové rozhranie. Na prihlásenie sa do rozhrania študenti UK použijú prístupové údaje totožné s údajmi prístupu do systému AiS 2. Študenti, ktorí nemajú žiadny vzťah k UK, sa prihlásia pomocou priezviska s diakritikou a veľkým prvým písmenom a hesla, ktoré je rodné číslo alebo zadaním desať miestneho čísla,
  • oboznámiť sa s ustanoveniami Internátneho poriadku Družby UK,
  • bezodkladne po prevzatí kľúčov skontrolovať inventár v ubytovacej bunke / izbe podľa inventárneho zoznamu nachádzajúceho sa v ubytovacej bunke / izbe. Chýbajúci inventár, technické alebo hygienické nedostatky je ubytovaný povinný do 2 kalendárnych dní po prevzatí kľúčov od ubytovacej bunky / izby nahlásiť na emailovú adresu udrzbadruzba.uniba.sk.
  • v prípade, že ubytovaný je študentom Univerzity Komenského v Bratislave a zmenil adresu svojho trvalého bydliska, je nutné čo najskôr aktualizovať tieto údaje na študijnom oddelení príslušnej fakulty.
  • Zmenu svojho mobilného čísla alebo e-mailu môžu ubytovaní aktualizovať sami prostredníctvom E-peňaženky.

 

7. ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Ak študent neuhradí cenu za ubytovanie a splátku kaucie v stanovených termínoch, zaniká mu nárok na pridelené ubytovanie.

V prípade, ak ste sa ešte neubytovali, ale chcete zrušiť rezerváciu, napíšte na ubytovacie oddelenie (ubytovaciedruzba.uniba.sk). Kaucia Vám bude vrátená (okrem novoprijatých študentov), bytné za september vám bude zaúčtované. 

8. SÚKROMNÉ ELEKTROSPOTREBIČE

Nové podmienky používania súkromných elektrospotrebičov na Družbe UK nájdete na našej stránke.