Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

PREUBYTOVANIE NA LETNÉ UBYTOVANIE

od 27. 06. do 30. 06. 2022

Týka sa len študentov, ktorí si do 15. 06. 2022 podali žiadosť o LU a uhradili cenu za ubytovanie za júl.

Študent, ktorý  v lete zostáva v rovnakej izbe (táto možnosť je len v bloku D2 okrem buniek č. 1. – 6, I., III. a X. poschodia), je povinný sa najprv riadne odubytovať. Pokyny pre odubytovanie nájdete TU. Po kontrole izby údržbárom a upratovačkou študentovi kľúče zostávajú. Študent sa po kontrole musí bezodkladne dostaviť na ubytovacie oddelenie D2, kde podpíše novú zmluvu o ubytovaní a dostane nový ubytovací preukaz.

Študent, ktorý sa na letné ubytovanie sťahuje na inú izbu (týka sa všetkých druhov letného ubytovania napr.: letná prax, súkromné dôvody) :

  • najskôr 24. 06. sa na ubytovacom odd. D2 informuje, či sa uvoľnilo lôžko, ktoré mu bolo na LU pridelené,
  • pokiaľ je nové lôžko voľné, študent môže 27. 06. 2022 začať proces preubytovania,
  • na ubytovacom odd. D2 si študent prevezme a vyplní zmluvu o ubytovaní a dostane kartičku záznam o inventári s číslom novej izby,
  • v kľúčiarni D2 (pri vchode do budovy) si študent po predložení kartičky prevezme kľúče od novej izby, prípadne posteľnú bielizeň,
  • študent má teraz krátkodobo 2 páry kľúčov – 1 pár od starej a 1 pár od novej izby,
  • študent si v ten istý deň presťahuje veci zo starej do novej izby a riadne sa odubytuje z pôvodnej izby, pokyny pre odubytovanie nájdete TU
  • študent v ten istý deň na ubytovacom odd. D2 odovzdá starý ubyt. preukaz a starú kartičku záznam o inventári podpísanú údržbárom a upratovačkou,
  • na ubyt. odd. D2 dostane nový ubyt. preukaz,
  • pokiaľ sa študent do 30. 06. 2022 do 15:00 hod. riadne nepreubytuje, bude  mu v zmysle zmluvy o ubytovaní čl. V ods. 3 účtovaná zmluvná pokuta vo výške 100 €.