Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

PREUBYTOVANIE

Vážení ubytovaní, pokiaľ máte záujem preubytovať sa, môžete tak vykonať v termíne od 01.10. do 08.10.2021, a to len v rámci VI Družba UK. Preubytovanie medzi internátmi VM Ľ. Štúra Mlyny UK a VI Družba UK neumožňujeme.

POSTUP:

  • Sami si vyhľadáte inú ubytovanú osobu, s ktorou sa chcete vymeniť.
  • Vyplníte ŽIADOSŤ O PREUBYTOVANIE, ktorá obsahuje písomný súhlas všetkých spolu ubytovaných študentov v bunke.
  • V sklade posteľnej bielizne v suteréne bloku D1 si vyzdvihnete kartičku „Záznam o inventári“. Pokiaľ máte internátnu posteľnú bielizeň, musíte ju v sklade posteľnej bielizne odovzdať.
  • Dostavíte sa na ubytovacie oddelenie („UO“) v bloku D1 alebo v bloku D2 v STRÁNKOVÝCH HODINÁCH
  • Na UO predložíte vyplnenú žiadosť, kľúče od izby a kartičku Záznam o inventári.
  • Na UO dostanete nový ubytovací preukaz, odovzdáte kľúče od pôvodnej izby a dostanete kľúče od novej izby.
  • Na UO podpíšete DODATOK k Zmluve o ubytovaní.
  • V prípade záujmu si v sklade posteľnej bielizne prevezmete čistú posteľnú bielizeň.
  • Uhradíte poplatok za preubytovanie vo výške 3,30 € / osoba bankovým prevodom na rovnaké číslo účtu, kam posielate cenu za ubytovanie: IBAN: SK72 8180 0000 0070 0055 6297. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta). UOČ je uvedené na zadnej strane Vášho ubytovacieho preukazu za skratkou VS.

PROCES PREUBYTOVANIA PREBIEHA BEZ KONTROLY IZBY PERSONÁLOM VI DRUŽBA UK. PO PREUBYTOVANÍ ŠTUDENTI V PLNEJ MIERE PREBERAJÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY ALEBO HYGIENICKÉ NEDOSTATKY V NOVOM UBYTOVACOM PRIESTORE. VŠETKY NÁLEŽITOSTI V ZMYSLE INTERNÁTNEHO PORIADKU VI DRUŽBA UK TÝMTO ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI V PLNOM ROZSAHU.

Za jeden deň sa môžete preubytovať maximálne jedenkrát!

Každý študent je povinný ubytovať sa výhradne na riadne pridelené lôžko. Za svojvoľné preubytovanie Vám bude uložené priestupkové opatrenie – zmluvná pokuta 100 € - v zmysle Internátneho poriadku VI Družba UK.