Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

ŠKOLENIE O OCHRANE PRED POŽIARMI A BOZP

1)  Ochrana  pred  požiarmi

Obsah a rozsah školenia ubytovaných o ochrane pred požiarmi:

a) oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch Vysokoškolského internátu DRUŽBA UK (ďalej len „VI“)

V zmysle zákona č. 314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi je požiar definovaný ako každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená fyzická osoba alebo zviera.

Každý je povinný v súvislosti so vznikom a zdolávaním požiaru:

a) vyhlásiť požiarny poplach,

b) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

c) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

d) ohlásiť bez zbytočného odkladu na ohlasovňu požiarov (resp. priamo na príslušnú hasičskú

   jednotku t. č. 112 resp. 150) zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,

e) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

Ohlasovne požiarov sú označené nápisom OHLASOVŇA POŽIAROV a sú zriadené na vrátniciach v objektoch VI D1, D2 a ŠD.

Povinnosti zamestnancov a ubytovaných v prípade vzniku požiaru sú vymedzené v Požiarnych poplachových smerniciach. Organizáciu evakuácie osôb z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom upravuje Požiarny evakuačný plán. Tieto dokumenty sú umiestnené na vhodných miestach objektov tak, aby boli viditeľné a trvalo prístupné všetkým osobám.

Povinnosťou ubytovaných, ako aj osôb, ktoré sa so súhlasom VI zdržiavajú v priestoroch a objektoch VI je:

a) dodržiavať vyznačené zákazy, plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,

b) oznámiť bez zbytočného odkladu vznik požiaru,

c) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu:

Požiarny poplach sa v prípade vzniku požiar v objektoch VI vyhlasuje hlasným volaním HORÍ. V objekte D1 a D2 je možné vyhlásiť požiarny poplach tlačidlovým hlásičom a následne miestnym rozhlasom z  priestoru vrátnice (ohlasovne požiarov).

Povinnosti zamestnancov, ubytovaných, resp. iných osôb pri vzniku požiaru vo VI vyplývajúce z Požiarnych poplachových smerníc a Požiarneho evakuačného plánu:

Po vyhlásení požiarneho poplachu je potrebné:

a) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

b) ohlásiť vznik požiaru telefonicky alebo osobne na ohlasovňu požiarov - vrátnicu  v objekte, kde vznikol požiar, resp. priamo na príslušnú hasičskú jednotku na t. č. 112 resp. 150,

c) ak je to možné odstrániť z blízkosti miesta  požiaru do bezpečnej vzdialenosti horľavé materiály,

d) pristúpiť k rýchlej likvidácii požiaru dostupnými prostriedkami, t.j. pomocou hasiacich prístrojov, alebo pomocou požiarnych hydrantov,

e)  na požiadanie veliteľa zásahu hasičskej jednotky poskytnúť osobnú resp. vecnú pomoc,

f) pri oznamovaní požiaru jednotke hasičského a záchranného zboru ohlásiť:

• meno a priezvisko osoby, ktorá hlási vznik požiaru,

• číslo telefónu, z ktorého sa požiar ohlasuje,

• názov a presnú adresu objektu, v ktorom vznikol požiar,

• podrobne opísať o aký druh požiaru sa jedná,  ostať na mieste odkiaľ sa volá resp.  počkať na spätný  dotaz dispečera, ktorý overí pravdivosť podávanej správy,

g) urýchlene opustiť objekt, ak  je ohrozený jeho život alebo zdravie.

K rýchlej likvidácii vznikajúceho požiaru slúžia požiarnotechnické zariadenia – požiarne vodovody (hydranty) a prenosné hasiace prístroje.

Každý vzniknutý požiar a použitie požiarnotechnických zariadení je ubytovaný povinný bezodkladne nahlásiť VI.

Evakuácia  z ohrozených objektov:

 • evakuácia osôb z objektu zasiahnutého alebo ohrozeného požiarom sa vykonáva za pomoci privolaných zamestnancov, v mimopracovnom čase – za pomoci vrátnikov a privolaných zamestnancov bývajúcich v objektoch VI. Evakuácia sa vykonáva v smere vyznačených evakuačných ciest  cez  chodby  na  jednotlivých  podlažiach,  po schodiskách a cez chodby, resp. vestibuly podlaží objektov s východmi na voľné priestranstvo, 
 • spôsob evakuácie: podľa okolností prebehne súčasná resp. postupná evakuácia samostatným odchodom, vyvedením, podľa potreby pomocou požiarnych vysokozdvižných plošín a požiarnych rebríkov  jednotky Hasičského a záchranného útvaru,
 • po vyhlásení požiarneho poplachu je zakázané vracať sa do izieb a priestorov objektov ohrozených požiarom,
 • materiál a osobné veci je možné evakuovať len na základe pokynu riadiaceho evakuácie alebo veliteľa zásahu,
 • po opustení priestorov pri evakuácii je potrebné zotrvať na určenom mieste a neprekážať pri hasebnom zásahu,
 • do priestorov objektu kde bol požiar, je možné vstúpiť po zásahu až na základe pokynu zodpovedného zamestnanca VI,
 • pri zdravotných ťažkostiach, úrazoch ktoré vznikli  následkami požiaru, je potrebné informovať riadiaceho evakuácie, ktorý zabezpečí poskytnutie prvej pomoci. 

Dôležité telefónne čísla:

Integrovaný záchranný systém112
Hasičská a záchranná služba 150
Záchranná zdravotná služba155
Polícia158

 

b) výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre VI

V súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi  je vo VI zakázané:

a)  fajčiť, zakladať oheň alebo používať otvorený oheň v objektoch a priestoroch VI,

b)  vypaľovať porasty trávy, bylín, kríkov a stromov,

c)  zakladať oheň v priestoroch a objektoch VI alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

d)  poškodzovať a zneužívať prenosné hasiace prístroje a požiarne vodovody (hydranty), núdzové osvetlenie, zariadenia EPS (elektrická požiarna signalizácia),

e)  poškodzovať a odstraňovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi rozmiestnenú po objektoch,

f)   sťažovať a zamedzovať prístup k prenosným hasiacim prístrojom, požiarnym  vodovodom (hydrantom), hlavným uzáverom (elektrina, plyn, voda),

g)  poškodzovať, odpojovať a demontovať samozatváracie zariadenia protipožiarnych dverí,

h)  odkladanie bicyklov, nábytku, kvetináčov, odpadkov a iných predmetov v únikových cestách t.j. na chodbách, schodiskách, medziposchodiach, vo vestibuloch objektov (úniková cesta je trvalo voľný komunikačný priestor),

i)    vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku, alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Porušenie uvedených zákazov sa považuje vo VI za disciplinárny priestupok, na základe ktorého vedenie VI vyvodí voči ubytovanému dôsledky v súlade s Internátnym poriadkom VI. Porušením ustanovení zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi sa fyzická osoba dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR uložiť pokutu v súlade so zákonom.

c) oboznámenie sa:

 • s rozmiestnením hasiacich prístrojov a so spôsobom ich použitia
 • s rozmiestnením požiarnych hydrantov a so spôsobom ich použitia
 • s rozmiestnením spojovacích prostriedkov

Hasiace prístroje sú rozmiestnené na poschodiach jednotlivých objektov, v priestoroch označených piktogramom, vo vstupoch do objektov a na vrátniciach. Hasiaci prístroj je umiestnený na určenom stanovišti označenom piktogramom hasiaceho prístroja.

Hasiaci prístroj je zariadenie obsahujúce hasiacu látku, ktorá je pri uvedení do činnosti vytláčaná pôsobením vnútorného pretlaku.

Na hasiacom prístroji je uvedený názov hasiaceho prístroja, návod na použitie, lehoty kontroly a upozornenie pre ktorú  triedu požiaru je možné hasiaci prístroj  použiť.

Triedy požiarov

Trieda A: Požiare pevných látok (napr. drevo, papier, slama, textil, uhlie, guma...)

Trieda B: Požiare kvapalín (napr. benzín, nafta, farba, olej, benzol, lak, alkohol, tuky, parafín)

Trieda C: Požiare plynov (napr. metán, propán, svietiplyn, vodík, acetylén)

Trieda D: Požiare kovov (napr. horčíka a jeho zliatiny s hliníkom)

Trieda F: Požiare rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

Druhy hasiacich prístrojov

Práškový – používa sa na hasenie požiarov triedy A, B, C. Nepoužíva sa na hasenie požiaru triedy D. Neodporúča sa hasiť ním stroje a prístroje citlivé na prach. Práškové hasiace prístroje sú vhodné na hasenie všetkých typov požiarov – pevných, kvapalných, plynných látok a  zariadení pod elektrickým napätím. Nesmú sa s ním však hasiť ľahké alkalické kovy a ich zliatiny, horľavé kovy a jemná mechanika či elektronika. Do činnosti sa uvádza po vytiahnutí poistky pomocou pákovej spúšte. Prístroj pri hasení neotáčať hore dnom, došlo by k úniku výtlačného plynu. 

Vodný – používa sa na hasenie požiarov triedy A. Je vhodný na hasenie pevných látok horiacich plameňom alebo tlejúcich látok (okrem kovov), napríklad: dreva, papiera, slamy, uhlia, textilu, gumy, plastov a horľavých kvapalín rozpustných vo vode (napríklad alkoholu, aldehydov, ketónov). Je nevhodný na hasenie:  farieb, lakov, tukov, voskov, dechtov, horľavých plynov. Do činnosti sa uvádza po vytiahnutí poistky pomocou pákovej spúšte. Prístroj pri hasení neotáčať hore dnom, došlo by k úniku výtlačného plynu. 

CO (snehový) – je vhodný na hasenie požiarov triedy B a C a elektrických zariadení pod napätím.  CO2 hasiace prístroje majú široké uplatnenie napr. na hasenie elektroniky, potravín, horľavých plynov, kvapalín aj tuhých látok a horiacich kovov. Je vhodný aj na hasenie elektrických zariadení pod napätím. Nesmú sa ním však hasiť sypké a práškovité horľavé látky a horľavé kovy. Do činnosti sa uvádza po vytiahnutí poistky pomocou pákovej spúšte.

POZOR na možnosť vzniku omrzlín dotykom podchladených kovových častí po použití hasiaceho prístroja.

Požiarne hydranty sú rozmiestnené po poschodiach jednotlivých objektov resp. v schodišťových častiach objektov. Požiarny hydrant je označený piktogramom. Vo VI sú v prevádzke požiarne hydranty typu D 25 a C 52.  V prípade potreby vykonania hasebného zásahu po otvorení skrinky roztiahneme hadicu do blízkosti  miesta požiaru. Po pustení  vody do  hadice  a otvorení prúdnice vykonáme hasebný zásah. Pri  type požiarneho hydrantu C 52  musia zásah vykonať min. 2 osoby.

POZORElektrické zariadenia pod napätím nehasiť vodou!

Spojovacie prostriedky  sú umiestnené na ohlasovniach požiarov - vrátniciach objektov: D1, D2 a ŠD.

Hlavné vypínače elektrických zariadení a uzávery vody sú označené bezpečnostným označením: HLAVNÝ VYPÍNAČ, POZOR ELEKTRICKÉ ZARIADENIE, HLAVNÝ UZÁVER VODY, PLYNU.

Dokumentácia rozmiestnenia hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu  je  uložená na ohlasovniach požiarov. Vypínať hlavné uzávery môžu len oprávnené osoby VI.

  

2)  Bezpečnosť a ochrana zdravia

 Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

 

A.   Ubytovaný je povinný dodržiavať:

 • povinnosti a zákazy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a ostatných predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia. Podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci dodržiavať zásady bezpečného správania sa, zásady ochrany zdravia  a zásady bezpečnej práce,
 • zákaz fajčiť  a manipulovať s otvoreným ohňom vo všetkých vnútorných a vonkajších priestoroch objektov,
 • zákaz držať a užívať omamné a psychotropné látky v objektoch a v areáli VI,
 • rešpektovať a dodržiavať bezpečnostné a zdravotné označenia, ktoré sa vzťahujú na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytujú pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, piktogramu, symbolu a farby. Značky sa používajú na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie núdzových východov a únikových ciest a na umiestnenie a označenie prostriedkov prvej pomoci, ako aj na umiestnenie prostriedkov na hasenie požiarov,
 • zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti ustanovené osobitnými predpismi, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť jeho život alebo zdravie,
 • zákaz vstupovať na strechy a terasy objektov,
 • dodržiavať zásady bezpečnej práce na elektrických zariadeniach (za elektrické zariadenie sa považuje zariadenie na premenu akejkoľvek energie na elektrickú energiu, prenos elektrickej energie, premenu elektrickej energie na inú energiu, t. z. neprenosné, pripevnené, prenosné a zariadenia držané v ruke),
 • porušenie povinností a zákazov sa považuje za disciplinárny priestupok, na základe ktorého VI vyvodí voči ubytovanému dôsledky v súlade s Internátnym poriadkom VI.

B.   Ubytovaným je zakázané:

 • používať nepovolené  tepelné elektrické spotrebiče predovšetkým variče, el. špirály, ohrievače a iné....podľa Internátneho poriadku VI,
 • zasahovať do akéhokoľvek elektrického zariadenia s výnimkou zariadení pripojených na  bezpečné napätie alebo bezpečný prúd,
 • pracovať na nekrytých živých častiach elektrického zariadenia a dotýkať sa týchto častí priamo alebo akýmkoľvek predmetom,
 • vyraďovať z činnosti bezpečnostné, ochranné a poistné zariadenia,
 • ovládať elektrické zariadenie nebezpečným spôsobom,
 • používať a opravovať chybné a poškodené elektrické zariadenia.

C.   Povinnosťou ubytovaných je:

 • pri obsluhe elektrických zariadení postupovať podľa návodu a inštrukcií vydaných výrobcom  a podľa stanovených pokynov,
 • starať sa o to, aby elektrické zariadenia neboli preťažované alebo poškodzované, aby elektrické zariadenia a rozvody boli vždy voľne prístupné a nezaložené, aby z ich blízkosti boli odstránené ľahko aj ťažko zápalné horľavé látky a predmety ohrozujúce elektrické zariadenia a rozvody mechanickým, tepelným, chemickým a iným poškodením,
 • ihneď odpojiť chybné elektrické zariadenia a nedostatok bezodkladne nahlásiť na email udrzbadruzba.uniba.sk alebo osobne na príslušnej vrátnici (za chybné sa považuje zariadenie napr. s poškodenou izoláciou, páchnuce po spálení, dymiace, neobvykle hlučné, s nárazovým chodom, silným hučaním, trhavým rozbehom, iskriace).

Ubytovaný sa zaväzuje:

 • budem sa riadiť Internátnym poriadkom VI,
 • budem dodržiavať predpisy a opatrenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,
 • budem si počínať tak, aby som svojim konaním neohrozil/a/ život a zdravie sebe ani iným,
 • budem sa vždy riadiť základnými pravidlami bezpečnej práce, bezpečného správania sa a ochrany zdravia  a tak predchádzať úrazom,
 • budem vo VI používať len bezchybné elektrické spotrebiče, ktoré nie sú Internátnym poriadkom VI zakázané,
 • ak zistím nedostatok, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, bezodkladne to oznámim  na email udrzba@druzba.uniba.sk alebo službe na vrátnici,
 • nebudem zakladať oheň, fajčiť ani manipulovať s otvoreným ohňom  v priestoroch objektov VI, v kuchynke nenechám bez priameho dozoru zapnuté plynové alebo elektrické spotrebiče a nebudem vo VI používať zakázané elektrické spotrebiče v zmysle Internátneho poriadku VI,
 • dôkladne sa oboznámim s dokumentom „Školenie o ochrane pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia“,
 • oboznámim sa s požiarnymi poplachovými smernicami a požiarnym evakuačným plánom, ktoré sú umiestnené na dostupných miestach v objektoch VI a v prípade vzniku požiaru sa budem riadiť ich pokynmi,
 • nebudem poškodzovať vecné prostriedky ochrany pred požiarmi rozmiestnené po objektoch, t.j. – prenosné hasiace prístroje, požiarne vodovody, núdzové osvetlenie, zariadenie EPS, samozatváracie zariadenia protipožiarnych dverí a dokumentáciu požiarnej ochrany,
 • ak spozorujem v objekte požiar, pokúsim sa požiar uhasiť, ak to nie je možné, vyhlásim požiarny poplach  volaním „HORÍ“ a bezodkladne požiar ohlásim na ohlasovňu požiarov - vrátnice v objektoch VI, resp. priamo na  linky tiesňového volania 150 alebo 112. 

 

 

V Bratislave  01. 07. 2021                                                                                  

Vypracoval technik PO a BOZP Ing. Branislav Trubianský, HSE Slovakia, s.r.o.