SPÔSOB PLATBY ZA UBYTOVANIE

Spôsob platby ceny za ubytovanie pre študentov ubytovaných vo VI Družba UK

Cenu za ubytovanie je ubytovaný študent povinný hradiť výhradne bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK72 8180 0000 0070 0055 6297, SWIFT (BIC): SPSRSKBA.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta). UOČ je uvedené tiež na zadnej strane ubytovacieho preukazu za skratkou VS. V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude sa považovať za neuhradenú.

Počet lôžok jednotlivých izieb môžte zistiť kliknutím sem.

Cena za ubytovanie študentov v ak. roku 2021/2022 je splatná v nasledovných splátkach:

 

za mesiac september 2021do 20.8.2021
za mesiac október 2021do 30.9.2021
za mesiac november 2021do 31.10.2021
za mesiac december 2021do 30.11.2021
za mesiac január 2022do 31.12.2021
za mesiac február 2022 + splátka 2. časti kaucie do 31.1.2022
za mesiac marec 2022do 28.2.2022
za mesiac apríl 2022do 31.3.2022
za mesiac máj 2022do 30.4.2022
za mesiac jún 2022do 31.5.2022

 

Spôsob platby ceny za ubytovanie pre zamestnancov ubytovaných vo VI Družba UK

 

Cena za ubytovanie zamestnancov UK je splatná bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK72 8180 0000 0070 0055 6297, SWIFT (BIC): SPSRSKBA do 15. dňa príslušného mesiaca.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ zamestnanca.