Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

SPÔSOB PLATBY ZA UBYTOVANIE

Spôsob platby ceny za ubytovanie pre ubytovaných v Družbe UK

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666

SWIFT (BIC): SPSRSKBA.

Žiadame Vás, aby ste všetky platby za ubytovanie, prípadne iné poplatky spojené s ubytovaním (zmluvné pokuty, škody) už od 03.01.2022 posielali na uvedený nový účet.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta). UOČ je uvedené tiež na zadnej strane ubytovacieho preukazu za skratkou VS. V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude sa považovať za neuhradenú.

Počet lôžok jednotlivých izieb môžte zistiť kliknutím sem.

Cena za ubytovanie v ak. roku 2022/2023 je splatná v nasledovných splátkach:

 

za mesiac september 2022do 20.8.2022
za mesiac október 2022do 30.9.2022
za mesiac november 2022do 31.10.2022
za mesiac december 2022do 30.11.2022
za mesiac január 2023do 31.12.2021
za mesiac február 2023 + splátka 2. časti kaucie do 31.1.2023
za mesiac marec 2023do 28.2.2023
za mesiac apríl 2023do 31.3.2023
za mesiac máj 2023do 30.4.2023
za mesiac jún 2023do 31.5.2023