Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

SPÔSOB PLATBY ZA UBYTOVANIE

Spôsob platby ceny za ubytovanie pre študentov ubytovaných vo VI Družba UK

dňom 31. 01. 2022 zanikne bankový účet internátu Družba UK uvedený v záhlaví Vašej Zmluvy o ubytovaní a bude nahradený novým účtom: 

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666

SWIFT (BIC): SPSRSKBA.

Žiadame Vás, aby ste všetky platby za ubytovanie, prípadne iné poplatky spojené s ubytovaním (zmluvné pokuty, škody) už od 03.01.2022 posielali na uvedený nový účet.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta). UOČ je uvedené tiež na zadnej strane ubytovacieho preukazu za skratkou VS. V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude sa považovať za neuhradenú.

Počet lôžok jednotlivých izieb môžte zistiť kliknutím sem.

Cena za ubytovanie študentov v ak. roku 2021/2022 je splatná v nasledovných splátkach:

 

za mesiac september 2021do 20.8.2021
za mesiac október 2021do 30.9.2021
za mesiac november 2021do 31.10.2021
za mesiac december 2021do 30.11.2021
za mesiac január 2022do 31.12.2021
za mesiac február 2022 + splátka 2. časti kaucie do 31.1.2022
za mesiac marec 2022do 28.2.2022
za mesiac apríl 2022do 31.3.2022
za mesiac máj 2022do 30.4.2022
za mesiac jún 2022do 31.5.2022

 

Spôsob platby ceny za ubytovanie pre zamestnancov ubytovaných vo VI Družba UK

dňom 31. 01. 2022 zanikne bankový účet internátu Družba UK uvedený v záhlaví Vašej Zmluvy o ubytovaní a bude nahradený novým účtom: 

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666

SWIFT (BIC): SPSRSKBA.

Žiadame všetkých ubytovaných zamestnancov, aby všetky platby za ubytovanie, prípadne iné poplatky spojené s ubytovaním (zmluvné pokuty, škody) už od 03.01.2022 posielali na uvedený nový účet.

Splatnosť je vždy do 15. dňa príslušného mesiaca.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ zamestnanca.