Letné ubytovanie pre študentov od 01.07. do 22.08.2018

Letné ubytovanie vo VI Družba UK poskytujeme všetkým študentom denného štúdia vysokej školy na Slovensku vrátane študentov končiacich ročníkov.

REZERVÁCIA:

Vyplnenú žiadosť je potrebné podať osobne na ubytovacom oddelení od 14.05. do 20.06.2018, pričom študent zloží rezervačný poplatok vo výške 20 €, ktorý sa mu pri nástupe na ubytovanie odpočíta z ceny ubytovania. Žiadosť bez uhradenia rezervačného poplatku nebude evidovaná. Ak študent do 26.06.2018 žiadosť o letné ubytovanie nezruší a na rezervované lôžko nenastúpi, rezervačný poplatok mu nebude vrátený. Pri zrušení rezervácie do stanoveného termínu bude rezervačný poplatok študentovi vrátený v hotovosti.

Letné ubytovanie bude poskytnuté len študentom, ktorí budú v termíne do 30.06.2018 riadne odubytovaní, uhradili všetky zmluvné záväzky v akad. roku 2017/2018 vrátane zmluvných pokút a nemali zrušené ubytovanie počas štúdia na UK.

CENA ZA UBYTOVANIE:

·         júl  2018                     108,50 €/lôžko     

·         august  2018              77 €/lôžko (do 22.08.2018) 

·         kaucia 100 €             

Predĺžiť letné ubytovanie do 01.09.2018 si môžu výhradne študenti, ktorí budú mať vo VI Družba pridelené  ubytovanie v akademickom roku 2018/2019. Doplatok za ubytovanie od 22.08. do 01.09.2018 je vo výške 31,50 €.

Cena za ubytovanie je vrátane 20% DPH a hradí sa v hotovosti na vrátnici alebo kartou na hotelovej recepcii. Pri ubytovaní treba predložiť 1 x fotografiu.

DOKTORANDI si podávajú prihlášky v rovnakom termíne. Cena za ubytovanie a spôsob platby za letné ubytovanie sú pre doktorandov rovnaké, ako počas akademického roka.

Študenti, ktorí budú počas mesiacov júl – august 2018 ubytovaní v inom ubytovacom zariadení a ktorým bude pridelené lôžko vo VI Družba v akademickom roku 2018/2019, sa môžu ubytovať najskôr od 01.09.2018!

Letné ubytovanie bude poskytované na nasledujúcich poschodiach:

D1:      7. a 8. posch.

D2:      7. p. okrem 701, 704, 705, 706

            8. p. okrem 801, 804, 805, 806

            9. p. okrem 901, 904, 905, 906

            10. p. okrem 1004, 1005, 1006

V prípade, že sa študent riadne neodubytuje z letného ubytovania, neuhradí svoje finančné  pohľadávky voči VI Družba UK alebo spôsobí  škodu na majetku VI Družba UK, nebude následne ubytovaný v žiadnom ubytovacom zariadení UK napriek skutočnosti, že mu fakulta v  nasledujúcom akademickom roku pridelila ubytovanie. Neuhradené zmluvné záväzky a škody budú riešené v priestupkovom konaní v súlade s ustanoveniami Disciplinárneho poriadku UK, prípadne súdnou cestou.