Letné ubytovanie pre študentov od 01.07. do 22.08.2019

Letné ubytovanie poskytujeme študentom denného štúdia verejnej vysokej školy na Slovensku vrátane študentov končiacich ročníkov. Letné ubytovanie bude poskytnuté len študentom, ktorí budú v termíne do 30.06.2019 riadne odubytovaní, uhradia všetky zmluvné záväzky v akad. roku 2018/2019 vrátane zmluvných pokút a nemali zrušené ubytovanie počas štúdia na UK.

Letné ubytovanie bude poskytované na nasledujúcich poschodiach:

D1:      4. p. 

            5. p okrem č. 515

D2:      5. p., 7.p., 8.p.

            9. p. okrem č. 915, 917

PODANIE ŽIADOSTI - od 15.05. do 14.06.2019

Žiadosť o letné ubytovanie treba odovzdať osobne na ubytovacom oddelení v termíne od 15.05. do 14.06.2019. Tlačivo žiadosti dostanete na ubytovacom oddelení. POKIAĽ ŠTUDENT NEPODÁ ŽIADOSŤ DO 14.06. A JEHO SÚČASNÁ IZBA PATRÍ DO VYHRADENEJ KAPACITY PRE LETNÉ UBYTOVANIE, STRÁCA NÁROK NA LETNÉ UBYTOVANIE V TEJTO IZBE! V prípade voľných kapacít mu bude pridelené lôžko v inej izbe.

REZERVAČNÝ POPLATOK

Pri podaní žiadosti študent zloží rezervačný poplatok vo výške 20 € v HOTOVOSTI na vrátnici, ktorý sa mu pri nástupe na ubytovanie odpočíta z ceny ubytovania. Žiadosť bez uhradenia rezervačného poplatku nebude evidovaná. Ak študent do 21.06.2019 žiadosť o letné ubytovanie nezruší a na rezervované lôžko nenastúpi, rezervačný poplatok mu nebude vrátený. Pri zrušení rezervácie do stanoveného termínu bude rezervačný poplatok študentovi vrátený v hotovosti za podmienky, že študent predloží pokladničný doklad o úhrade.

CENA ZA UBYTOVANIE

·         júl  2019                                108,50 €/lôžko     

·         august  (do 22.08.2019)        77 €/lôžko

·         kaucia                                    100 €

Predĺžiť letné ubytovanie do 01.09.2019 si môžu výhradne študenti, ktorí budú mať vo VI Družba UK pridelené  ubytovanie v akademickom roku 2019/2020. Doplatok za ubytovanie od 22.08. do 01.09.2019 je vo výške 31,50 €.

Ceny za ubytovanie sú vrátane 10% DPH a hradia sa v hotovosti na vrátnici alebo kartou na hotelovej recepcii (okrem rezervačního poplatku). Pri ubytovaní treba predložiť 1 fotografiu.

DOKTORANDI si podávajú prihlášky v rovnakom termíne. Cena a spôsob platby za letné ubytovanie sú pre doktorandov rovnaké, ako počas akademického roka.

Študenti, ktorí budú počas mesiacov júl – august 2019 ubytovaní v inom ubytovacom zariadení a ktorým bude pridelené lôžko vo VI Družba UK v akademickom roku 2019/2020, sa môžu ubytovať najskôr od 01.09.2019!

V prípade, že sa študent riadne neodubytuje z letného ubytovania, neuhradí svoje finančné  pohľadávky voči VI Družba UK alebo spôsobí  škodu na majetku VI Družba UK, nebude následne ubytovaný v žiadnom ubytovacom zariadení UK napriek skutočnosti, že mu fakulta v  nasledujúcom akademickom roku pridelila ubytovanie. Neuhradené zmluvné záväzky a škody budú riešené v priestupkovom konaní v súlade s ustanoveniami Disciplinárneho poriadku UK, prípadne súdnou cestou.