Preubytovanie

PREUBYTOVANIE V RÁMCI VI DRUŽBA UK V AK. ROKU 2019/2020

Študenti, ktorí majú záujem preubytovať sa, môžu tak vykonať v termíne

od 01.10.2019 do 11.10.2019.

Záujemcovia o preubytovanie si sami vyhľadajú inú ubytovanú osobu, s ktorou sa vzájomne chcú vymeniť. Obidvaja zúčastnení študenti na ubytovacom oddelení osobne predložia vyplnenú žiadosť, ktorá obsahuje písomný súhlas všetkých spolu ubytovaných študentov v bunke. Pracovník ubytovacieho odd. overí, či je žiadosť riadne vyplnená a či je dostatočne odôvodnená. K vyplnenej žiadosti je potrebné predložiť kľúče od izby, prvú i druhú časť ubytovacieho preukazu („prádlovú kartu“), ktorú študenti dostanú v sklade posteľnej bielizne. Študenti, ktorým bola pridelená posteľná bielizeň, ju musia v sklade odovzdať. Po splnení uvedených podmienok pracovník ubytovacieho oddelenia obidvom študentov vystaví nový ubytovací preukaz a odovzdá im kľúče od novej izby.

PROCES PREUBYTOVANIA PREBIEHA BEZ KONTROLY IZBY PERSONÁLOM VI DRUŽBA UK. PO PREUBYTOVANÍ ŠTUDENTI V PLNEJ MIERE PREBERAJÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY ALEBO HYGIENICKÉ NEDOSTATKY V NOVOM UBYTOVACOM PRIESTORE. VŠETKY NÁLEŽITOSTI V ZMYSLE UBYTOVACIEHO PORIADKU VI DRUŽBA UK TÝMTO ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI V PLNOM ROZSAHU.

Za jeden deň sa študent môže preubytovať maximálne jedenkrát!

Poplatok za preubytovanie je 3,30 € / osoba.

Každý študent je povinný ubytovať sa výhradne na riadne pridelené lôžko. Za svojvoľné preubytovanie bude študentovi uložené priestupkové opatrenie v zmysle Ubytovacieho poriadku VI Družba UK.