Spôsob platby za ubytovanie

Spôsob platby ceny za ubytovanie pre študentov ubytovaných vo VI Družba UK

Cenu za ubytovanie je ubytovaný študent povinný hradiť výhradne bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK72 8180 0000 0070 0055 6297, SWIFT (BIC): SPSRSKBA.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta). UOČ je uvedené tiež na zadnej strane ubytovacieho preukazu za skratkou VS. V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude sa považovať za neuhradenú.

Počet lôžok jednotlivých izieb môžte zistiť kliknutím sem.

Cena za ubytovanie študentov v ak. roku 2019/2020 je splatná v nasledovných splátkach:

 

za mesiac september 2019do 20.8.2019
za mesiac október 2019do 30.9.2019
za mesiac november 2019do 31.10.2019
za mesiac december 2019do 30.11.2019
za mesiac január 2020do 31.12.2019
za mesiac február 2020 + splátka 2. časti kaucie do 31.1.2020
za mesiac marec 2020do 28.2.2020
za mesiac apríl 2020do 31.3.2020
za mesiac máj 2020do 30.4.2020
za mesiac jún 2020do 31.5.2020