Ubytovanie - pokyny platné pre akademický rok 2017/2018

1.    ÚHRADA KAUCIE

2.    ÚHRADA CENY ZA UBYTOVANIE

3.    TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

4.    SPÔSOB PLATBY

5.    POSTUP PRI UBYTOVANÍ

 

1. ÚHRADA KAUCIE

Podľa Vnútorného predpisu č.8/2017 - Smernica rektora UK v Bratislave - je každý študent, ktorý je ubytovaný v ubytovacom zariadení UK, povinný uhradiť kauciu vo výške 100 € ako zábezpeku úhrady zmluvných záväzkov pri skončení zmluvného vzťahu s ubytovacím zariadením UK.

V prípade, že je zmluva o ubytovaní uzatvorená na dobu 10 mesiacov, má študent UK možnosť úhrady kaucie v 2 splátkach:

a) kauciu vo výške 50 € hradia pokračujúci študenti v splátke ceny za ubytovanie za mesiac september 2017 (kaucia musí byť pripísaná na účet VI Družba UK najneskôr do 21.8.2017).

b) kauciu vo výške 50 € v splátke ceny za ubytovanie za mesiac február 2018 (kaucia musí byť pripísaná na účet VI Družba UK najneskôr do 31.1.2018).

V prípade, že je zmluva o ubytovaní uzatvorená na kratšie obdobie ako 10 mesiacov, je študent povinný uhradiť kauciu vo výške 100 € v jednej splátke pri ubytovaní.

Ak študent neuhradí kauciu v stanovenom termíne, stráca nárok na pridelené ubytovanie vo VI Družba UK.

Po riadnom odovzdaní ubytovacieho priestoru pri ukončení ubytovania a uhradení všetkých zmluvných záväzkov voči ubytovateľovi (cena za ubytovanie, zmluvné pokuty, spôsobené škody, atď.) bude zostatok kaucie vrátený bankovým prevodom na účet ubytovaného.

 

2. ÚHRADA CENY ZA UBYTOVANIE

Podľa Vnútorného predpisu č.8/2017 - Smernica rektora UK v Bratislave - je študent povinný uhradiť cenu za ubytovanie za mesiac september 2017 do 21.8.2017. Ak študent túto cenu v stanovenom termíne neuhradí, stráca nárok na pridelené ubytovanie vo VI Družba UK.

Úhrada sa považuje za vykonanú, keď je cena za ubytovanie pripísaná na účet VI Družba UK.

Cenu za ubytovanie za mesiace október – jún študent uhradí podľa lehoty splatnosti uvedenej v zmluve o ubytovaní a v cenníku.

 

3. TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie a uhradil kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne, sa môže ubytovať v pracovných dňoch od 1.9. do 29.9.2017:     

pondelok – štvrtok     8:00 hod. - 15:00 hod.
piatok                           8:00 hod. - 12:30 hod.

sobota, nedeľa            neubytovávame         


1.9.2017 (štátny sviatok) 8:00 hod. – 13:00 hod.

15.9.2017 (štátny sviatok) - neubytovávame

Pokiaľ študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie a uhradil kauciu a cenu za ubytovanie v stanovenom termíne, nenastúpi na ubytovanie najneskôr do 29.9.2017, stráca nárok na pridelené lôžko. Ak má študent záujem nastúpiť na pridelené lôžko až v mesiaci október, je povinný uhradiť kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september a október v jednej splátke do stanoveného termínu.

 

4. SPÔSOB PLATBY

Platby je možné realizovať len bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK72 8180 0000 0070 0055 6297, BIC: SPSRSKBA

Bankový prevod trvá aj 4 pracovné dni, preto odporúčame zasielať kauciu a cenu za ubytovanie aspoň 4 dni pred stanovenými termínmi.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo) študenta. V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude považovaná za neuhradenú.

 

5. POSTUP PRI UBYTOVANÍ

  1. Študent si v študovni na prízemí D1 prevezme a vyplní 2x zmluvu o ubytovaní a absolvuje vstupné školenie BOZP a PO, o čom dostane potvrdenie.
  2. Na ubytovacom oddelení študent predloží:

-          preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas)

-          ISIC (pokračujúci študenti)

-          fotografiu – formát 4x4 cm

-          potvrdenie o vstupnom školení BOZP a PO

-          2x vyplnenú zmluvu o ubytovaní

  1. Ak má študent záujem o internátnu posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade bielizne (v suteréne D1).
  2. Študent si prevezme kľúče od ubytovacieho priestoru v kľučiarni na prízemí D1.

 

ĎALŠIE POVINNOSTI ŠTUDENTA:

a) pred ubytovaním zadať číslo svojho bankového účtu v tvare IBAN cez webové rozhranie na https://konto.uniba.sk/. Do rozhrania sa treba prihlásiť rovnako ako do AiS2.

b)  oboznámiť sa s ustanoveniami Ubytovacieho poriadku VI Družba UK

c)  odovzdať tlačivo o prevzatí izby na ubytovacie oddelenie VI Družba UK do 24 hodín po podpísaní zmluvy o ubytovaní

d)  prihlásiť sa k prechodnému pobytu na Miestnom úrade Karlova Ves do 10 dní po termíne nástupu na ubytovanie. Na ubytovacom oddelení si študent vyzdvihne potrebné tlačivo. (Neplatí pre študenta, ktorý sa už prihlásil k prechodnému pobytu vo VI Družba UK v predchádzajúcom akademickom roku.)