Ubytovanie - pokyny platné pre akademický rok 2019/2020

 1. ÚHRADA KAUCIE
 2. ÚHRADA CENY ZA UBYTOVANIE
 3. TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE
 4. SPÔSOB PLATBY
 5. POSTUP PRI UBYTOVANÍ

Upozorňujeme študentov, že pri nástupe na ubytovanie je nutné predložiť aktuálnu fotografiu - pasový formát cca 3 x 4 cm s výškou hlavy min. 3 cm !

1. ÚHRADA KAUCIE

Podľa Vnútorného predpisu č. 18/2018 - Smernica rektora UK v Bratislave - je každý študent, ktorý je ubytovaný v ubytovacom zariadení UK, povinný uhradiť kauciu vo výške 100 € ako zábezpeku úhrady zmluvných záväzkov pri skončení zmluvného vzťahu s ubytovacím zariadením UK.

V prípade, že je zmluva o ubytovaní uzatvorená na dobu 10 mesiacov, má študent UK možnosť úhrady kaucie v 2 splátkach:

a) prvú splátku kaucie vo výške 50 € hradia pokračujúci študenti spolu s platbou ceny za ubytovanie za mesiac september 2019 (platba musí byť pripísaná na účet VI Družba UK najneskôr do 20.08.2019).

b) druhú splátku kaucie vo výške 50 € spolu s platbou ceny za ubytovanie za mesiac február 2020 (platba musí byť pripísaná na účet VI Družba UK najneskôr do 31.01.2020).

V prípade, že je zmluva o ubytovaní uzatvorená na kratšie obdobie ako 10 mesiacov, je študent povinný uhradiť kauciu vo výške 100 € v jednej splátke pri ubytovaní.

Ak študent neuhradí kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september do 20.08.2019, stráca nárok na pridelené ubytovanie vo VI Družba UK.

Po riadnom odovzdaní ubytovacieho priestoru pri ukončení ubytovania a uhradení všetkých zmluvných záväzkov voči ubytovateľovi (cena za ubytovanie, zmluvné pokuty, spôsobené škody, atď.) bude zostatok kaucie vrátený bankovým prevodom na účet ubytovaného.

2. ÚHRADA CENY ZA UBYTOVANIE

Podľa Harmonogramu ubytovacieho procesu pre akademický rok 2019/2020 je študent povinný uhradiť cenu za ubytovanie za mesiac september 2019 a kauciu do 20.08.2019.

Úhrada sa považuje za vykonanú, keď je cena za ubytovanie pripísaná na účet VI Družba UK. Ak študent túto cenu v stanovenom termíne neuhradí, stráca nárok na pridelené ubytovanie vo VI Družba UK.

Cenu za ubytovanie za mesiace október – jún študent uhradí podľa lehoty splatnosti uvedenej v zmluve o ubytovaní. Výška ceny za ubytovanie je stanovená v platnom cenníku ubytovania a uvedená v zmluve o ubytovaní.

3. TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie a uhradil kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne, sa môže ubytovať v mesiaci september nasledovne:     

01.09.2019 (nedeľa) 8:00 hod. – 13:00 hod.

pondelok – štvrtok   8:00 hod. - 15:00 hod.
piatok                         8:00 hod. - 12:30 hod.

sobota, nedeľa            neubytovávame (okrem 01.09.2019)

Študent, ktorý uhradil kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne, ale nenastúpi na ubytovanie najneskôr do 30.09.2019, stráca nárok na pridelené lôžko. Ak má študent záujem nastúpiť na pridelené lôžko až v mesiaci október, je povinný uhradiť kauciu a cenu za ubytovanie za 2 mesiace - september a október v jednej splátke do 20.08.2019.

4. SPÔSOB PLATBY

Platby je možné realizovať len bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK72 8180 0000 0070 0055 6297, BIC: SPSRSKBA

Bankový prevod trvá aj 4 pracovné dni, preto odporúčame zasielať kauciu a cenu za ubytovanie aspoň 4 dni pred stanovenými termínmi.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo) študenta. V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude považovaná za neuhradenú.

5. POSTUP PRI UBYTOVANÍ

 1. Študent si v študovni na prízemí D1 prevezme a vyplní 2x zmluvu o ubytovaní a absolvuje vstupné školenie BOZP a PO, o čom dostane potvrdenie.
 1. Na ubytovacom oddelení študent predloží:

-            preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)

-            ISIC (pokračujúci študenti)

-            fotografiu – formát cca 3 x 4 cm - rozmer hlavy na výšku nie menej ako 3 cm

-            potvrdenie o vstupnom školení BOZP a PO

-            2x vyplnenú zmluvu o ubytovaní

 1. Ak má študent záujem o internátnu posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade bielizne (v suteréne D1).
 1. Študent si prevezme kľúče od ubytovacieho priestoru v kľučiarni na prízemí D1.

 

ĎALŠIE POVINNOSTI ŠTUDENTA:

 • pred ubytovaním zadať číslo svojho bankového účtu v tvare IBAN cez webové rozhranie na https://konto.uniba.sk/. Do rozhrania sa treba prihlásiť rovnako ako do AiS2
 • oboznámiť sa s ustanoveniami Ubytovacieho poriadku VI Družba UK
 • odovzdať tlačivo o prevzatí izby na ubytovacie oddelenie VI Družba UK do 24 hodín po podpísaní zmluvy o ubytovaní

Ubytovaní študenti majú podľa zákona 253/1998 Z.z. § 8 ods. 2 právo (nie povinnosť) prihlásiť sa na prechodný pobyt vo VI Družba UK na Miestnom úrade Karlova Ves. Na ubytovacom oddelení si študent môže vyzdvihnúť potrebné tlačivo, prípadne získať ďalšie informácie.