Zmluvné pokuty

(Zmluva o ubytovaní, čl. VI)

  1. Omeškanie s úhradou ceny za ubytovanie - zmluvná pokuta vo výške 0.66€ za každý deň omeškania
  2. Neodovzdanie ubytovacieho priestoru v deň skončenia ubytovania - za každý deň omeškania 3.32€ až do riadneho odovzdania ubytovacieho priestoru + aktuálnu cenu za ubytovanie platnú v čase odovzdania ubyt. priestoru
  3. Strata preukazu, bez ohľadu na zavinenie, zmluvná pokuta vo výške 16.60€
  4. Strata kľúča, bez ohľadu na zavinenie, výmena vložky zámky od vchodu do bunky 61.39€ a od vchodu do izby 61.39€ spolu 122.78€
  5. Zvýšenie ceny za ubytovanie na základe nevyhovujúceho hodnotenia pri kontrole dodržiavania hygienických a bezpečnostno-požiarnych predpisov a riadneho užívania ubytovacieho priestoru
  6. V prípade, ak ubytovaný poruší Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2014 o zákaze fajčenia v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, zmluvná pokuta vo výške 33€