Zmluvné pokuty

(Zmluva o ubytovaní, čl. V)

  1. Ak sa ubytovaný dostane do omeškania s úhradou ceny za ubytovanie (ktorejkoľvek jej splátky, prípadne jej časti) alebo s úhradou kaucie v zmysle článku IV ods. 1 a 2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť ubytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 6,00 € za každý čo i len začatý kalendárny mesiac omeškania. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na prípady uvedené v článku IV ods. 7.
  2. V prípade porušenia povinností ubytovaného vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo ubytovacieho poriadku je ubytovaný povinný zaplatiť zmluvné pokuty, a to vo výškach stanovených týmto článkom zmluvy a ubytovacím poriadkom. Uplatnením nároku ubytovateľa na zaplatenie zmluvných pokút nie je dotknuté právo ubytovateľa na náhradu škody spôsobenej ubytovaným na majetku ubytovateľa podľa aktuálneho cenníka škôd.
  3. Ak ubytovaný neodovzdá ubytovací priestor po skončení ubytovania v súlade s touto zmluvou a ubytovacím poriadkom najneskôr v deň skončenia ubytovania – do 13.00 hod., je povinný zaplatiť ubytovateľovi:

a)       zmluvnú pokutu vo výške 10,00 € za každý čo i len začatý deň omeškania až do riadneho odovzdania ubytovacieho priestoru a

b)      zmluvnú pokutu vo výške dennej ceny za ubytovanie platnej v čase omeškania vypočítanej podľa skutočného počtu dní omeškania.

  1. Ubytovaný bez ohľadu na zavinenie zaplatí za každé nasledovné porušenie povinnosti zmluvnú pokutu vo výške:

 

a)         16,60 €, ak stratí alebo mu bol odcudzený ubytovací preukaz na vstup do budovy VI,

(Po zaplatení zmluvnej pokuty bude ubytovanému vydaný náhradný ubytovací preukaz.)

b)      122,78 €, ak stratí alebo mu boli odcudzené kľúče od ubytovacieho priestoru (izba, vchodové dvere),

(Po zaplatení zmluvnej pokuty bude ubytovanému vydaný náhradný kľúč.)

c)         33,00 €, ak ubytovaný poruší ustanovenia článku III ods. 1. písm. i) tejto zmluvy:

Ubytovaný je povinný dodržiavať zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“) a Príkaz rektora UK č. 3/2017 o zákaze fajčenia na UK.

Ostatné zmluvné pokuty sú v zmysle Ubytovacieho poriadku VI Družba UK čl.11