Vysokoškolský internát Družba

CENNÍK UBYTOVANIA ZAMESTNANCOV

cennik_zamestnancov.pdf

Cena za ubytovanie zamestnancov UK je splatná bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK72 8180 0000 0070 0055 6297, SWIFT (BIC): SPSRSKBA do 15. dňa príslušného mesiaca.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ zamestnanca.