Cenník ubytovania zamestnancov

Cena ubytovania za lôžko vo VI Družba na akademický rok 2017/2018


Cenník platný pre zamestnancov UK na akademicky rok 2017/2018 si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

Cena za ubytovanie zamestnancov UK je splatná bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK72 8180 0000 0070 0055 6297, SWIFT (BIC): SPSRSKBA do 15. dňa príslušného mesiaca.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ zamestnanca.