Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

ZMLUVNÉ POKUTY

ZMLUVNÉ POKUTY

v akademickom roku 2021 / 2022

(v zmysle študentskej zmluvy o ubytovaní čl. V)

  1. Ak sa ubytovaný dostane do omeškania s úhradou ceny za ubytovanie (ktorejkoľvek jej splátky, prípadne jej časti) alebo s úhradou kaucie v zmysle článku IV ods. 1 a 2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť ubytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 6,00 € za každý čo i len začatý kalendárny mesiac omeškania. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na prípady uvedené v článku IV ods. 7.
  2. V prípade porušenia povinností ubytovaného vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo IP je ubytovaný povinný zaplatiť zmluvné pokuty, a to vo výškach stanovených týmto článkom zmluvy a IP. Uplatnením nároku ubytovateľa na zaplatenie zmluvných pokút nie je dotknuté právo ubytovateľa na náhradu škody spôsobenej ubytovaným na majetku ubytovateľa podľa aktuálneho cenníka škôd.
  3. Ak ubytovaný neodovzdá ubytovací priestor po skončení ubytovania v súlade s touto zmluvou a IP najneskôr v deň skončenia ubytovania do 11:00 hod. (pokiaľ nie je dojednané inak), je povinný zaplatiť ubytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € v zmysle IP a zmluvnú pokutu vo výške dennej ceny za ubytovanie platnej v čase omeškania vypočítanej podľa skutočného počtu dní omeškania.
  4. Ubytovaný je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu / škodu vo výške:
  • 16,60 €, ak stratí alebo mu bol odcudzený ubytovací preukaz na vstup do budovy Družby UK,
  • 100 €, za fajčenie v priestoroch ŠD alebo umožnenie fajčenia osobe ktorá je na návšteve,
  • 122,78 €, ak stratí alebo mu boli odcudzené kľúče od ubytovacieho priestoru (izba, vchodové dvere),
  • 100 €, ak ubytovaný poruší zdravotné, bezpečnostné, hygienické alebo epidemické opatrenia súvisiace s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19),