Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

PARKOVANIE

Na parkovisku študentského domova DRUŽBA UK je možné parkovať prostredníctvom parkovacej karty alebo parkovacieho lístka s hodinovými sadzbami. Parkovisko je limitované počtom parkovacích miest. Parkovanie je možné len v prípade neobsadenej parkovacej kapacity.

Prevádzkový poriadok parkovacích služieb s cenami nájdete tu:

Prevádzkový poriadok

Problémy pri vjazde a výjazde z parkoviska riešte prostredníctvom zvukového spojenia so stálou službou na vrátnici D1. V prípade potreby kontaktujte vrátnicu na  tel. čísle: 02/602 99 111

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na trávnatých plochách a iných priestranstvách, ktoré nie sú určené na parkovanie.  

Je zakázané blokovať miesta pre imobilné osoby označené dopravnou značkou a obrázkovým znázornením v strede parkovacieho boxu.

Pri porušení Prevádzkového poriadku budeme v súčinnosti s mestskou políciou postupovať v zmysle platných predpisov.

Podmienky vydávania parkovacích kariet

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu parkoviska Družby UK je obmedzený počet parkovacích kariet pre študentov ubytovaných v Družbe UK na 40. Parkovacie karty sa vydávajú na recepcii oddelenia hotelového ubytovania na základe žiadosti, ktorú si študent vopred prevezme na ubytovacom oddelení.

Platobné podmienky

Žiadateľ uhradí poplatok za parkovanie v dvoch splátkach - pri prevzatí parkovacej karty za prvých 5 mesiacov akademického roka a od 31.01.2024 za ďalších 5 mesiacov. Platba je výhradne platobnou kartou na recepcii oddelenia hotelového ubytovania.