Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

PARKOVANIE

Na parkovisku študentského domova DRUŽBA UK je možné parkovať prostredníctvom parkovacej karty alebo parkovacieho lístka s hodinovými sadzbami. Parkovisko je limitované počtom parkovacích miest. Parkovanie je možné len v prípade neobsadenej parkovacej kapacity.

Prevádzkový poriadok parkovacích služieb s cenami nájdete tu: Prevádzkový poriadok

Problémy pri vjazde a výjazde z parkoviska riešte prostredníctvom zvukového spojenia so stálou službou na vrátnici D1. V prípade potreby kontaktujte vrátnicu na  tel. čísle: 02/602 99 111

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na trávnatých plochách a iných priestranstvách, ktoré nie sú určené na parkovanie.  

Je zakázané blokovať miesta pre imobilné osoby označené dopravnou značkou a obrázkovým znázornením v strede parkovacieho boxu.

Pri porušení Prevádzkového poriadku budeme v súčinnosti s mestskou políciou postupovať v zmysle platných predpisov.

Podmienky vydávania parkovacích kariet

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu parkoviska Družby UK je obmedzený počet parkovacích kariet pre študentov ubytovaných v Družbe UK na 40. Parkovacie karty sa vydávajú na recepcii oddelenia hotelového ubytovania na základe žiadosti, ktorú si študent vopred prevezme na ubytovacom oddelení.

Platobné podmienky:

Žiadateľ uhradí poplatok za parkovanie v dvoch splátkach - pri prevzatí parkovacej karty za prvých 5 mesiacov a do 31.01.2024 za ďalších 5 mesiacov. Platba je výhradne platobnou kartou na recepcii oddelenia hotelového ubytovania.