Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

NAHLASOVANIE PORÚCH

Zistené poruchy a škody v ubytovacom priestore sú ubytovaní povinní bezodkladne ohlásiť zápisom do knihy porúch na príslušnej vrátnici, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu                               

udrzbadruzba.uniba.sk

Treba uviesť číslo bloku, izby a krátky opis poruchy alebo škody. Pracovníci údržby sa uvedenému problému budú venovať najneskôr do 24 hod. v pracovných dňoch počas stránkových hodín:

Po – Štv                7:00 – 15:30

Pia                        7:00 – 13:00

V prípade havarijného stavu je nutné okamžite kontaktovať službu na vrátnici osobne alebo na tel. č.:

02/602 99 111 (vrátnica, blok D1)

02/602 99 232 (vrátnica, blok D2)

Pri výpadku internetovej siete nahláste tento problém na HOTLINE

Ak dôjde k poškodeniu majetku Družby UK ubytovaným študentom (napr. z nedbanlivosti), ubytovaný je povinný túto škodu uhradiť vo výške podľa aktuálneho cenníka