Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

PREUBYTOVANIE (VÝMENA)

 

Vážení ubytovaní, pokiaľ máte záujem preubytovať sa (vymeniť si izbu s iným ubytovaným), môžete tak vykonať od 02.10.2023.

 

PREUBYTOVANIE V RÁMCI DRUŽBY UK

 

  • Je potrebné mať uhradené bytné za nasledujúci mesiac.
  • Sami si vyhľadáte inú ubytovanú osobu, s ktorou sa chcete vymeniť.
  • Vyplníte ŽIADOSŤ O PREUBYTOVANIE, ktorá obsahuje písomný súhlas všetkých spolu ubytovaných študentov v bunke.
  • Pokiaľ máte internátnu posteľnú bielizeň, musíte ju v sklade posteľnej bielizne odovzdať.
  • Dostavíte sa na ubytovacie oddelenie („UO“) v bloku D1 alebo v bloku D2 v STRÁNKOVÝCH HODINÁCH
  • Na UO predložíte vyplnenú žiadosť, fotku a kľúče od izby.
  • Na UO dostanete nový ubytovací preukaz, odovzdáte kľúče od pôvodnej izby a dostanete kľúče od novej izby.
  • Na UO podpíšete DODATOK k zmluve o ubytovaní.
  • V prípade záujmu si v sklade posteľnej bielizne prevezmete čistú posteľnú bielizeň.
  • Uhradíte poplatok za preubytovanie vo výške 6,00 € / osoba bankovým prevodom na rovnaké číslo účtu, kam posielate cenu za ubytovanie: IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta). UOČ je uvedené na zadnej strane Vášho ubytovacieho preukazu za skratkou VS.

 

PROCES PREUBYTOVANIA PREBIEHA BEZ KONTROLY IZBY PERSONÁLOM DRUŽBY UK. PO PREUBYTOVANÍ ŠTUDENTI V PLNEJ MIERE PREBERAJÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY ALEBO HYGIENICKÉ NEDOSTATKY V NOVOM UBYTOVACOM PRIESTORE. VŠETKY NÁLEŽITOSTI V ZMYSLE INTERNÁTNEHO PORIADKU DRUŽBY UK TÝMTO ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI V PLNOM ROZSAHU.

Za jeden deň sa môžete preubytovať maximálne jedenkrát!

Každý študent je povinný ubytovať sa výhradne na riadne pridelené lôžko. Za svojvoľné preubytovanie Vám bude uložená zmluvná pokuta vo výške 100 €.

 

PREUBYTOVANIE MEDZI MLYNMI UK A DRUŽBOU UK

od 02.10. do 13.10.2023

Najprv musia obaja študenti prísť spolu na ubytovacie oddelenie Mlyny (najneskôr do 10:30 hod.). Študent, ktorý sa ide odubytovať z Mlynov, musí mať potvrdený odhlasovací lístok, bude k aktuálnemu dňu odhlásený a kaucia + alikvotná čiastka za ubytovanie sa mu vráti na jeho bankový účet. Následne bude ubytovaný jeho náhradník z Družby, ktorý si v hotovosti/prevodom nanovo uhradí kauciu aj bytné.

Ihneď v ten deň prídu obaja spolu na Družbu (po – štv. do 14:00 hod., pia do 13:00 hod.), kde sa musí riadne odubytovať študent z Družby a ubytovať študent odubytovaný z Mlynov. Študent prichádzajúci z Mlynov si prinesie fotku a uhradí kauciu a alikvotnú čiastku bytného pri nástupe na ubytovanie prevodom.

Keď sa študent odubytováva z Družby, uhradí poplatok za preubytovanie vo výške 6,00 € / osoba. Platba je bankovým prevodom na rovnaké číslo účtu, kam ste Družbe UK posielali cenu za ubytovanie: IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta). UOČ je uvedené na zadnej strane Vášho ubytovacieho preukazu za skratkou VS.