Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

NÁVŠTEVY

Prijímanie návštev počas dňa

Ubytovaní sú oprávnení prijímať návštevy za nasledovných podmienok. Výnimkou z tohto pravidla je zákaz návštev, ktorý je oprávnený vyhlásiť riaditeľ Družby UK z hygienických, epidemických, havarijných alebo iných závažných dôvodov.

 • Návštevu je možné prihlásiť/zaregistrovať na vrátnici príslušného bloku Družby UK len v čase od 08:00 hod. do 22:00 hod.
 • Návštevu je nutné odhlásiť na vrátnici príslušného bloku Družby UK najneskôr do 23:00 hod.
 • Ubytovaný môže návštevy prijímať v priľahlých priestoroch pri vrátnici na prízemí Družby UK alebo vo svojej izbe (len so súhlasom spolubývajúcich).
 • Návštevníci, ktorí sú zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok alebo sa chovajú agresívne a nedodržiavajú zásady slušného správania, nebudú do priestorov Družby UK vpustení.
 • Pri príchode do budovy Družby UK je návštevník povinný oznámiť svoj príchod pracovníkovi vrátnickej služby, predložiť mu svoj platný občiansky preukaz alebo platný ISIC pre identifikáciu a registráciu. Ďalej je návštevník povinný ponechať na vrátnici počas celej doby trvania návštevy svoj identifikačný preukaz s fotografiou, s výnimkou občianskeho preukazu a karty poistenca. Ubytovaný, ktorý návštevu prijíma, je povinný návštevníka osobne vyzdvihnúť na vrátnici, kde odovzdá svoju vstupnú kartu, ktorá sa uloží k dokladu návštevníka. Ubytovaný zodpovedá za dodržiavanie IP návštevníkom počas celej doby návštevy.
 • Po ukončení návštevy je návštevník povinný odhlásiť sa na vrátnici príslušného bloku Družby UK v sprievode ubytovaného, ktorý návštevu prijal. Po 23:00 hod. sa nesmú zdržiavať cudzie osoby v priestoroch Družby UK s výnimkou prípadov podľa ods. 2 tohto článku.

Krátkodobé ubytovanie návštev v študentských izbách

Študenti ubytovaní v Družbe UK môžu za podmienok stanovených riaditeľom Družby UK krátkodobo poskytnúť ubytovanie maximálne na 5 nocí na voľné lôžko vo svojich izbách študentom vysokej školy, ktorí nie sú ubytovaní v Družbe UK, a ktorým nebolo uložené priestupkové opatrenie – odstúpenie od Zmluvy o ubytovaní v ubytovacom zariadení UK. Výnimkou z tohto pravidla je zákaz návštev, ktorý je oprávnený vyhlásiť riaditeľ Družby UK z hygienických, epidemických, havarijných alebo iných závažných dôvodov. Pri ubytovaní je potrebné splniť nasledovné podmienky:

 • ubytovanie návštevy je podmienené súhlasom spolubývajúcich v izbe ubytovaného, ktorý návštevu prijíma a tým, že nebude narušené ubytovanie ostatných ubytovaných,
 • návštevníci, ktorí sú zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok alebo sa chovajú agresívne a nedodržiavajú zásady slušného správania, nemajú nárok na krátkodobé ubytovanie v Družbe UK
 • ubytovaný zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení tohto IP návštevníkom počas celej doby návštevy. Za prípadné porušovanie tohto IP zo strany návštevníka (napr. na základe sťažnosti ostatných ubytovaných), môže byť ubytovanému uložené priestupkové opatrenie,
 • ubytovaný je povinný návštevníka osobne vyzdvihnúť na vrátnici a nesmie ponechať návštevníka v priestoroch Družby UK bez svojej prítomnosti,
 • ubytovať návštevníka je možné v čase od 18:00 hod. do 23:30 hod.; ukončenie ubytovania je do 10:00 hod.,
 • pri prijímaní návštevníka je ubytovaný povinný ponechať svoju vstupnú kartu na príslušnej vrátnici po celú dobu trvania návštevy,
 • návštevník je pri príchode povinný predložiť pracovníkovi vrátnickej služby doklad totožnosti (OP / pas) a ponechať svoj študentský preukaz (ISIC) na vrátnici počas celej doby trvania návštevy,
 • pri prenocovaní návštevníka je nutné zaplatiť na príslušnej vrátnici Družby UK stanovený poplatok za noc a osobu vopred za celý pobyt
 • návštevník je povinný zapožičať si na vrátnici čistú posteľnú bielizeň a túto použiť,
 • po ukončení návštevy je návštevník povinný odhlásiť sa na vrátnici v sprievode ubytovaného a vrátiť zapožičanú posteľnú bielizeň.

Krátkodobé ubytovanie návštev v lektorských a zamestnaneckých izbách:

Ubytovaní v lektorských a zamestnaneckých izbách môžu krátkodobo ubytovať (na maximálne 5 nocí) na voľné lôžko vo svojich izbách nielen študentov vysokej školy, ale aj iné osoby. Výška poplatku za krátkodobé ubytovanie iných osôb je stanovená platným cenníkom zverejneným na webom sídle Družby UK. Všetky ostatné podmienky z bodu 2 tohto čl. sa v plnej miere vzťahujú aj na krátkodobé ubytovanie návštev v lektorských a zamestnaneckých izbách.