Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

VSTUPNÉ INFORMOVANIE O BOZP A PO

1) Ochrana pred požiarmi

Obsah a rozsah školenia ubytovaných o ochrane pred požiarmi:

a) oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch študentského domova Družba UK (ďalej len ako „ŠD“)

Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená fyzická osoba alebo zviera.

Každý je povinný v súvislosti so vznikom a zdolávaním požiaru:

a) vyhlásiť požiarny poplach (hlasným volaním HORÍ)

b) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

c) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, (napr. uzavretie dverí alebo požiarnych uzáverov)

d) ohlásiť bez zbytočného odkladu zistený požiar na príslušnú ohlasovňu požiarov ŠD (resp. priamo na operačné stredisko Integrovaného záchranného systému na tel. č. 112 resp. 150),

e) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu hasičskej jednotky alebo obce.

Ohlasovne požiarovŠD sú označené nápisom OHLASOVŇA POŽIAROV a sú zriadené na vrátniciach v objektoch ŠD  D1, D2 a Švédske domky.

Povinnosti zamestnancov a ubytovaných v prípade vzniku požiaru sú vymedzené v Požiarnych poplachových smerniciach. Organizáciu evakuácie osôb z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom upravuje Požiarny evakuačný plán. Tieto dokumenty sú umiestnené na vhodných miestach objektov tak, aby boli viditeľné a trvalo prístupné všetkým osobám.

Povinnosťou ubytovaných, ako aj osôb, ktoré sa so súhlasom ŠD zdržiavajú v priestoroch a objektoch ŠD:

a) dodržiavať vyznačené zákazy, plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,

b) oznámiť bez zbytočného odkladu vznik požiaru,

c) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov a pri vykonávaní protipožiarnej kontroly.

 Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu:

Požiarny poplach sa v prípade vzniku požiaru v objektoch ŠD vyhlasuje hlasným volaním HORÍ. V objektoch D1 a D2 je možné vyhlásiť požiarny poplach tlačidlovým hlásičom (sklenené krabičky červenej farby umiestnené na stenách v objektoch na každom poschodí) a následne miestnym rozhlasom z  priestoru vrátnice (ohlasovne požiarov). Vo všetkých objektoch je možné požiarny poplach vyhlásiť aj prenosným megafónom.

Pozor! Pri akomkoľvek neprirodzenom hlásení v objektoch ŠD (hlásenie cez rozhlas, megafón, neprirodzený zvukový signál a pod.) je potrebné vždy okamžite reagovať, okamžite zistiť o akú udalosť sa jedná a okamžite sa riadiť podľa danej situácie (opustiť urýchlene objekt a pod.).

Povinnosti zamestnancov, ubytovaných, resp. iných osôb pri vzniku požiaru na pracoviskách ŠD vyplývajúce z Požiarnych poplachových smerníc a Požiarneho evakuačného plánu:

Pri vzniku požiaru je potrebné:

a) vyhlásiť požiarny poplach do okolia (hlasným volaním „HORÍ“),

b) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

c) ohlásiť vznik požiaru telefonicky alebo osobne na ohlasovňu požiarov - vrátnicu v objekte, kde vznikol požiar, väčšie požiare (ktoré nie je možné bezpečne uhasiť dostupnými požiarnymi zariadeniami – napr. hasiacim prístrojom) následne hlásiť aj telefonicky priamo na tiesňové linky integrovaného záchranného systému tel. č. 112 resp. 150.

d) ak je to možné a bezpečné, odstrániť z blízkosti miesta  požiaru do bezpečnej vzdialenosti horľavé materiály,

e) pristúpiť k rýchlej likvidácii požiaru dostupnými prostriedkami, t.j. pomocou hasiacich prístrojov alebo pomocou požiarnych hydrantov (iba v prípade ak je požiar menšieho rozsahu a neohrozuje Vás priamo na živote a zdraví, do silne zadymených priestorov sa zakazuje vstupovať pre  výkon likvidácie požiarov – v zadymených priestoroch hrozí veľké riziko udusenia!),

f)  na požiadanie veliteľa zásahu hasičskej jednotky poskytnúť osobnú resp. vecnú pomoc,

g) pri hlásení požiaru na tel. č. 150, resp. 112 treba oznámiť nasledujúce údaje:

 • meno priezvisko osoby, ktorá hlási vznik požiaru,
 • číslo telefónu z ktorého sa požiar ohlasuje,
 • názov a presnú adresu objektu v ktorom vznikol požiar,
 • podrobne opísať situáciu na mieste požiaru (kde horí, čo horí, rozsah požiaru, zadymenia, poschodie na ktorom horí...). Po ukončení hlásenia počkať na spätný hovor dispečera, ktorý overí pravdivosť podávanej správy.

h) urýchlene opustiť objekt, ak je ohrozený Váš život alebo zdravie.

K rýchlej likvidácii vznikajúceho požiaru slúžia požiarnotechnické zariadenia – požiarne vodovody (hydranty) a prenosné hasiace prístroje.

Každý vzniknutý požiar a použitie požiarnotechnických zariadení je ubytovaný povinný bezodkladne nahlásiť v ŠD (ohlasovňu požiarov pre objekt).

 Evakuácia  z ohrozených objektov:

 • evakuácia osôb z objektu zasiahnutého alebo ohrozeného požiarom sa vykonáva za pomoci privolaných zamestnancov. V mimopracovnom čase – za pomoci vrátnikov pochôdzkarov a privolaných zamestnancov bývajúcich v objektoch ŠD. Evakuácia sa vykonáva v smere vyznačených evakuačných ciest  cez  chodby  na  jednotlivých  podlažiach,  po schodiskách a cez chodby, resp. vstupné vestibuly objektov s východmi na voľné priestranstvo,
 • spôsob evakuácie: podľa okolností prebehne súčasná resp. postupná evakuácia samostatným odchodom, vyvedením, podľa potreby pomocou požiarnych vysokozdvižných plošín a požiarnych rebríkov  jednotky Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratislavy,
 • po vyhlásení požiarneho poplachu je zakázané vracať sa do izieb a priestorov objektov ohrozených požiarom,
 • materiál a osobné veci je možné evakuovať len na základe pokynu riadiaceho evakuácie alebo veliteľa zásahu,
 • po opustení priestorov/objektov pri evakuácii je potrebné zotrvať na určenom mieste a neprekážať pri hasebnom zásahu, je zakázané zdržiavať sa pri vstupoch do objektov,
 • miesto zhromaždenia osôb pri evakuácii – je potrebné sústrediť sa v dostatočnej vzdialenosti od objektu s ostatnými osobami (mimo dosahu zadymenia, plameňov a mimo vstupov do objektov),
 • pre objekty D1 a D2 je určené miesto zhromaždenia pri evakuácii na vybetónovanom športovisku v areáli ŠD v smere k Dunaju.
 • do priestorov objektu, kde bol požiar je možné vstúpiť po likvidácii požiaru až po vydaní povolenia zodpovedného zamestnanca ŠD,
 • o zdravotných ťažkostiach, úrazoch ktoré vznikli  následkami požiaru, je potrebné informovať riadiaceho evakuácie ktorý zabezpečí poskytnutie prvej pomoci, alebo v prípade nutnosti je potrebné priamo volať rýchlu zdravotnú pomoc  na tel. č. 112 resp. 155.

(lekárnička pre poskytnutie prvej pomoci sa nachádza na každej ohlasovni požiarov – vrátnici pre objekt)

Dôležité telefónne čísla:

Integrovaný záchranný systém                                                                                 112

Hasičský a záchranný zbor                                                                                         150

Záchranná zdravotná služba                                                                                     155

Polícia                                                                                                                            158

b) výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre ŠD

V súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi  je na pracoviskách ŠD zakázané:

a)  fajčiť, zakladať oheň alebo používať otvorený oheň v objektoch a priestoroch ŠD,

b)  vypaľovať porasty trávy, bylín, kríkov a stromov,

c) poškodzovať a zneužívať prenosné hasiace prístroje a požiarne vodovody (hydranty), núdzové osvetlenia, zariadenia EPS (elektrická požiarna signalizácia),

d)  poškodzovať a odstraňovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi rozmiestnenú po objektoch,

e) sťažovať a zamedzovať prístup k prenosným hasiacim prístrojom, požiarnym  vodovodom (hydrantom), hlavným uzáverom (elektrina, plyn, voda),

f)  poškodzovať, odpojovať, zaklinovať a demontovať samozatváracie zariadenia protipožiarnych dverí,

g)  odkladanie bicyklov, nábytku, kvetináčov, odpadkov a iných predmetov v únikových cestách t.j. na chodbách, schodiskách, medziposchodiach, vo vestibuloch objektov (úniková cesta je trvalo voľný komunikačný priestor),

h)  vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku, alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Porušenie uvedených zákazov sa považuje v ŠD za disciplinárny priestupok, na základe ktorého vedenie ŠD vyvodí voči ubytovanému dôsledky v súlade s internátnym poriadkom. Porušením ustanovení zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi sa fyzická osoba dopúšťa priestupku za ktorý mu môže Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy uložiť pokutu v súlade so zákonom.

c) oboznámenie sa:

 •  s rozmiestnením hasiacich prístrojov a so spôsobom ich použitia
 •  s rozmiestnením požiarnych hydrantov a so spôsobom ich použitia
 •  s rozmiestnením spojovacích prostriedkov

Hasiace prístroje sú rozmiestnené po poschodiach jednotlivých objektov, v priestoroch označených piktogramom, vo vstupoch do objektov a na vrátniciach. Hasiaci prístroj je umiestnený na určenom stanovisku označenom piktogramom hasiaceho prístroja.

Hasiaci prístroj je zariadenie obsahujúce hasiacu látku, ktorá pri uvedení do činnosti je vytláčaná pôsobením vnútorného pretlaku.

Na každom hasiacom prístroji je uvedený druh hasiaceho prístroja (aké má zloženie hasiacej látky), návod na použitie a upozornenie pre ktorú  triedu požiaru je možné hasiaci prístroj  použiť.

Triedy požiarov

   Trieda APožiare pevných látok (napr.- drevo, papier, slama, textil, uhlie, guma,....)

  Trieda B: Požiare kvapalín (napr.- benzín, nafta, farba, olej, benzol, lak, alkohol, tuky, parafín...)

  Trieda CPožiare plynov (napr.- metán, propán, svietiplyn, vodík, acetylén,....)

    Trieda D: Požiare kovov (napr.- horčíka a jeho zliatiny s hliníkom)

V priestoroch ŠD sú rozmiestnené tieto druhy hasiacich prístrojov:

Práškový – používa sa na hasenie požiarov triedy A, B, C. Nepoužívať na hasenie požiaru triedy D a neodporúča sa hasiť stroje a prístroje citlivé na prach. Práškové hasiace prístroje sú vhodné na hasenie všetkých tried požiarov – pevných, kvapalných, plynných látok a na hasenie elektrických zariadení pod elektrickým napätím (pozor! iba nízkeho napätia). Nesmú sa však s ním hasiť ľahké alkalické kovy a ich zliatiny, horľavé kovy a jemná mechanika či elektronika. Do činnosti sa uvádza po vytiahnutí poistky pomocou pákovej spúšte.  Prístroj pri hasení neotáčať hore dnom, došlo by k úniku výtlačného plynu. 

Vodný – používa sa na hasenie požiarov triedy A. Je vhodný na hasenie pevných látok horiacich plameňom alebo tlejúcich látok (okrem kovov), napríklad: drevo, papier, slama, uhlie, textil, guma, plasty a horľavé kvapaliny rozpustné vo vode (napríklad alkoholy, aldehydy, ketóny). Nevhodný na hasenie:  farby, laky, tuky, vosky, dechty, horľavé plyny. Do činnosti sa uvádza po vytiahnutí poistky pomocou pákovej spúšte. Prístroj pri hasení neotáčať hore dnom, došlo by k úniku výtlačného plynu.  Vodným hasiacim prístrojom nemožno hasiť elektrické zariadenia pod elektrickým napätím!

 CO (snehový) – je vhodný na hasenie požiarov triedy B a C a elektrických zariadení pod napätím (pozor! iba nízkeho napätia).  Hasí efektívne požiare horľavých plynov, kvapalín ale i tuhých látok. Nesmie sa použiť na hasenie požiarov alkalických kovov! Oblasť použitia je široká: laboratóriá, serverovne, jemná elektronika, sklady horľavých kvapalín… Do činnosti sa uvádza po vytiahnutí poistky a následne stlačením pákovej spúšte.

POZOR na možnosť vzniku omrzlín dotykom podchladených kovových častí po použití hasiaceho prístroja.

Požiarne hydranty - sú rozmiestnené po poschodiach jednotlivých objektov resp. v schodišťových častiach objektov. Požiarny hydrant je označený piktogramom. V prípade potreby vykonania hasebného zásahu po otvorení skrinky roztiahneme hadicu do blízkosti  miesta požiaru (ak nie je hadica napojená k ventilu a na prúdnicu tak ich  pospájame). Keď dĺžka hadice nepostačuje, nadpojíme ju hadicou z druhého najbližšieho hydrantu.  Po pustení  vody do hadice a otvorení prúdnice vykonáme hasebný zásah. Pri type požiarneho hydrantu C 52  musia zásah vykonať min. 2 osoby. Pred použitím požiarneho hydrantu je potrebne vypnúť elektrický prúd v celom úseku kde sa hasebný zásah bude vykonávať. Ubytované osoby majú prísny zákaz manipulácie na elektrických rozvodniach, preto sa na hasebný zásah odporúča použiť vždy vhodný hasiaci prístroj!

POZORElektrické zariadenia pod napätím nehasiť vodou

Spojovacie prostriedky  - sú umiestnené na ohlasovniach požiarov  t.j. vrátniciach objektov.

Hlavné vypínače - elektrických zariadení a uzávery vody sú označené bezpečnostným označením: HLAVNÝ VYPÍNAČ, POZOR ELEKTRICKÉ ZARIADENIE, HLAVNÝ UZÁVER VODY, PLYNU.

Dokumentácia rozmiestnenia hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu je  uložená na ohlasovniach požiarov. Vypínať a obsluhovať hlavné uzávery môžu len oprávnené osoby!

2) Bezpečnosť a ochrana zdravia

Základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v priestoroch ŠD

a)    Ubytovaný je povinný dodržiavať: 

 • Povinnosti, príkazy a zákazy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, interných prepisov a ostatných predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia. Zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Zákon 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov), dodržiavať zásady bezpečného správania sa, zásady ochrany zdravia, zásady bezpečnej práce a dodržiavať predpísané pracovné postupy.
 • Prísny zákaz fajčiť  a manipulovať s otvoreným ohňom vo všetkých vnútorných a vonkajších priestoroch objektov (zákaz fajčiť na izbách aj balkónoch-terasách, zákaz sviečok, kahancov, vonných tyčiniek a pod.).
 • Zákaz držať a užívať omamné látky a psychotropné látky.
 • Rešpektovať a dodržiavať bezpečnostné a zdravotné označenia, ktoré sa vzťahujú na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytujú pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, piktogramu, symbolu a farby. Značky sa používajú na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie únikových východov, únikových ciest a na umiestnenie a označenie prostriedkov prvej pomoci, ako aj na umiestnenie prostriedkov na hasenie požiarov.
 • Dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti ustanovené osobitnými predpismi, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie.
 • Dodržiavať zákaz vstupovať na strechy a terasy objektov. Zakazuje sa vykláňať sa z okien, cez balkóny a pod..
 • Po použití okamžite vypínať elektrické resp. plynové variče v kuchynkách a všetky elektrické spotrebiče ktoré vo Vašej neprítomnosti majú byť vypnuté. Po každom použití je potrebné neodkladne rozkladať rýchlovarné kanvice (nenechávať ich zapojené v el. sieti na svojom podstavci), prípadne ich po každom použití vypínať z elektrickej siete.
 • Dodržiavať zásady bezpečnej práce na elektrických zariadeniach (za elektrické zariadenie sa považuje zariadenie na premenu akejkoľvek energie na elektrickú energiu, prenos elektrickej energie, premenu elektrickej energie na inú energiu, t.z. prenosné, neprenosné, pripevnené a zariadenia držané v ruke),
 • Porušenie povinností a zákazov sa považuje za disciplinárny priestupok, na základe ktorého vedenie ŠD vyvodí voči ubytovanému dôsledky v súlade s internátnym poriadkom. 

b)   Ubytovaným je zakázané: 

 • Zákaz používania nepovolených tepelných elektrických spotrebičov, predovšetkým variče, el. špirály, ohrievače a iné.... (pozri Internátny poriadok ŠD),
 • Zasahovať do akéhokoľvek elektrického zariadenia a vykonávať na ňom akékoľvek opravy, prípadne úpravy.
 • Pracovať na nekrytých živých častiach elektrického zariadenia a dotýkať sa týchto častí priamo alebo akýmkoľvek predmetom.
 • Vyraďovať z činnosti bezpečnostné, ochranné a poistné zariadenia.
 • Ovládať a obsluhovať elektrické zariadenie nebezpečným spôsobom.
 • Používať a opravovať chybné a poškodené elektrické zariadenia.
 • Zakazuje sa používať na upratovanie a udržovanie hygieny na bunkách resp. izbách chemické látky a chemické prípravky s chemickým nebezpečným faktorom (označené symbolmi  toxický, žieravý, dráždivý, škodlivý, horľavý) t.j.  chemické látky a chemické prípravky, ktoré môžu poškodiť zdravie.
 • Zakazuje sa vnášať ako aj skladovať v priestoroch ŠD horľavé kvapaliny.
 • Do priestorov ŠD sa zakazuje vnášať ako aj skladovať  akékoľvek zbrane.

 • Porušenie povinností a zákazov sa považuje za disciplinárny priestupok, na základe ktorého vedenie ŠD vyvodí voči ubytovanému dôsledky v súlade s internátnym poriadkom. 

c) Povinnosťou ubytovaných je:

 • Pri obsluhe elektrických zariadení postupovať podľa návodu a inštrukcií vydaných výrobcom a podľa stanovených pokynov.
 • Starať sa o to, aby elektrické zariadenia neboli preťažované alebo poškodzované, aby elektrické zariadenia a rozvody boli vždy voľne prístupné a nezaložené, aby z ich blízkosti boli odstránené ľahko aj ťažko zápalné horľavé látky a predmety ohrozujúce elektrické zariadenia a rozvody mechanickým, tepelným, chemickým a iným poškodením.
 • Ihneď odpojiť chybné elektrické zariadenia a poruchu hlásiť na dispečing údržby v ŠD (za chybné sa považuje zariadenie napr. s poškodenou izoláciou, páchnuce po spálení, dymiace, neobvykle hlučné, s nárazovým chodom, silným hučaním, trhavým rozbehom, iskriace atď.).
 • Ubytovaní študenti pri upratovaní a udržovaní hygieny môžu používať len chemické látky a chemické prípravky bez nebezpečného chemického faktora a sú povinní oboznámiť sa s pokynmi výrobcu uvedenými na obale výrobku a  dodržiavať:
 •  predpísaný pracovný postup a návod na použite,
 • pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ,
 • zásady bezpečnej práce,
 • zásady ochrany zdravia pri práci ,
 • zásady bezpečného správania sa.

Ubytovaní študenti sú povinní používať vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky podľa charakteru vykonávanej činnosti, ktoré sú uvedené na obale výrobku. Zakázané je používať poškodené osobné ochranné prostriedky alebo také ktoré stratili ochranný účinok.

d) Ubytovaný sa zaväzuje:

 • Budem sa riadiť internátnym poriadkom ŠD.
 • Budem dodržiavať predpisy a opatrenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
 • Budem si počínať tak, aby som svojim konaním neohrozil/a/ život a zdravie sebe ani iným.
 • Budem sa vždy riadiť základnými pravidlami bezpečnej práce, bezpečného správania sa a ochrany zdravia  a tak predchádzať úrazom.
 • Budem používať len povolené a bezchybné elektrické spotrebiče a zariadenia.
 • Ak zistím nedostatok, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, bezodkladne to oznámim  na dispečing údržby alebo službe na vrátnici.
 • Na dispečing údržby alebo vrátnicu hlásim vždy každý nedostatok, ktorý potrebujem v priestoroch ubytovacieho zariadenia odstrániť, každú údržbu, opravu a iné na elektrickom zariadení ako aj na ubytovacom zariadení, takéto nedostatky sa nebudem nikdy pokúšať odstraňovať svojpomocne. (nahadzovanie el. ističov, oprava el. zariadení, oprava nábytku a iné).
 • Nebudem zakladať oheň, fajčiť ani manipulovať s otvoreným ohňom  v priestoroch objektov ŠD.
 •  V kuchynke nenechám bez priameho dozoru zapnuté plynové alebo elektrické spotrebiče a budem rešpektovať zákaz používania nepovolených elektrických spotrebičov (variče, ohrievače.....) na izbách a pod..
 • Oboznámim sa s požiarnymi poplachovými smernicami, požiarnym evakuačným plánom, ktoré sú umiestnené na dostupných miestach po objektoch ŠD a v prípade vzniku požiaru sa budem riadiť ich pokynmi.
 • Nebudem poškodzovať vecné prostriedky ochrany pred požiarmi rozmiestnené po objektoch t.j. – prenosné hasiace prístroje, požiarne vodovody, núdzové osvetlenie, zariadenie EPS, samozatváracie zariadenia protipožiarnych dverí, dokumentáciu požiarnej ochrany atď..
 • Nebudem používať pri upratovaní a dodržiavaní hygieny na bunkách resp. izbách chemické látky a chemické prípravky označené symbolmi toxický, žieravý, dráždivý, škodlivý, horľavý t.j. chemické látky a chemické prípravky, ktoré môžu poškodiť zdravie,
 •  Ak spozorujem v objekte požiar, pokúsim sa požiar uhasiť (ak ma neohrozuje na živote alebo zdraví) ak to nie je možné, vyhlásim požiarny poplach volaním „HORÍ“ a bezodkladne požiar ohlásim na ohlasovňu požiarov  (určené vrátnice v objektoch  ŠD).
 • Ubytovaný je povinný dôkladne sa oboznámiť s týmto dokumentom, riadiť sa ním a dodržiavať ním uvedené pravidlá a povinnosti.

 

Aktualizoval dňa  12. 06. 2023 technik BOZP a PO Mgr. Michal Stegena

Schválil:                                                                                                                      Ing. Jozef Kráľ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RIADITEĽ PRE ŠTUDENTSKÉ DOMOVY UK