Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

LETNÉ UBYTOVANIE

Všeobecné informácie

Letné ubytovanie (ďalej len „LU“) poskytujeme len študentom vysokých škôl na Slovensku vrátane študentov končiacich ročníkov.

LU poskytujeme výhradne v bloku D2, a to okrem ubytovacích buniek na I., III. a X. poschodí a okrem izieb č. 1 – 6 na medziposchodí.

Blok D1 bude počas letných prázdnin mimo prevádzky z dôvodu rekonštrukcie kotolne, s čím budú spojené viaceré odstávky vody v tomto bloku.

Záujemcovia o LU z bloku D1 sa budú musieť preubytovať do bloku D2 podľa pokynov pre preubytovanie na LU. Pokyny nájdete TU

Záujemcovia o LU z bloku D2 sa rovnako riadia pokynmi pre preubytovanie na LU. Pokyny nájdete TU 

Pridelenie konkrétnej požadovanej izby (alebo orientácie okien, poschodia) negarantujeme.

LU bude poskytnuté študentom UK len, ak budú mať do 15. 06. 2022 vysporiadané všetky zmluvné záväzky v akad. roku 2021/2022 vrátane zmluvných pokút a nemali zrušené ubytovanie počas štúdia na UK.

LU ŠTUDENTOV ZO SÚKROMNÝCH DÔVODOV

Termín ubytovania: od 01.07. do 22.08.2022

SPÔSOB A TERMÍN REZERVÁCIE

Termín podávania žiadostí bol od 16. 05. do 15. 06. 2022 cez online formulár. Tento formulár už nie je k dispozícii.

Pokiaľ študent nezaplatí cenu za LU za júl do 15. 06. 2022 (platba sa považuje za uhradenú, pokiaľ je predmetná suma pripísaná na účet Družby UK), rezervácia LU mu bude zrušená.

Pokiaľ študent nepodá žiadosť do 15. 06. 2022 a jeho súčasná izba patrí do vyhradenej kapacity pre letné ubytovanie v bloku D2, stráca nárok na letné ubytovanie v tejto izbe!

V prípade žiadosti o LU len v mesiaci august je rezervácia LU platná aj bez úhrady ceny za ubytovanie vopred. Platba za august je splatná do 31.07.2022.

CENA ZA UBYTOVANIE

·         júl  (01.07. – 31.07. 2022)                       124 € / lôžko     

·         august  (01.08. - 22.08. 2022)                88 € / lôžko (do 22.08.2022)

·         kaucia 100 €

Predĺžiť LU od 22.08. do 01.09.2022 si môžu výhradne študenti, ktorí budú mať v Družbe UK pridelené ubytovanie v akademickom roku 2022/2023. Doplatok za ubytovanie od 22.08. do 01.09.2022 je vo výške  36 €.

Cena za ubytovanie je vrátane 10% DPH.

SPÔSOB PLATBY - POZOR - zmena v spôsobe platby od 30.05.2022!

Cena za ubytovanie je splatná prevodom na č. účtu: IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť  UOČ  (univerzitné osobné číslo študenta). Pokiaľ študent UOČ nemá pridelené, je v transakcii nutné uviesť meno a priezvisko študenta. Platba sa považuje za uhradenú, pokiaľ je predmetná suma pripísaná na uvedený účet.

(Pokiaľ ste cenu za LU podľa pôvodných inštrukcií už uhradili na vrátnici kartou / v hotovosti a vyplnili ste formulár žiadosti, platba bude zaúčtovaná a letné ubytovanie máte rezervované.)

Kaucia 100 €:

 • pokiaľ je žiadateľ o LU ubytovaný v Družbe UK, kauciu si ubytovateľ ponechá na účte až do konca LU;
 • pokiaľ žiadateľ o LU nie je ubytovaný v Družbe UK, kauciu uhrádza prevodom na č. účtu IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť  UOČ  (univerzitné osobné číslo študenta). Pokiaľ študent UOČ nemá pridelené, je v transakcii nutné uviesť meno a priezvisko študenta.

SPLATNOSŤ CENY ZA UBYTOVANIE A KAUCIE

 • za júl: do 15.06.2022 (od 16.05.2022  prevodom na účet Družby UK)
 • za august: od 04.07.2022  do 31.07.2022 (prevodom na účet Družby UK)
 • kaucia: musí byť pripísaná na účet Družby UK pred nástupom na ubytovanie (bankovým prevodom)

Pokladničný doklad o platbe ceny za ubytovanie je nutné si uschovať pre prípad kontroly.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Študenti, ktorí v súčasnom akademickom roku ukončili štúdium a nebudú v novom ak. roku v dennom štúdiu pokračovať, sú v zmysle nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2016, o dani za ubytovanie, povinní platiť daň za ubytovanie vo výške 1,70 € / osoba /noc. Ostatní študenti sú od dane za ubytovanie oslobodení. Daň za ubytovanie sa uhrádza na vrátnici D1 / D2 kartou alebo v hotovosti.

ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Keď študent v riadnom termíne zaplatí cenu za júl a rezerváciu zruší do 24. 06. 2022, bude mu do 31. 07. 2022 vrátená celá suma; keď rezerváciu zruší po 24. 06. 2022, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 20 €.

NÁSTUP NA UBYTOVANIE

Nástup na ubytovanie je výhradne v bloku D2 od 01. 07. 2022 v stránkových hodinách ubytovacieho oddelenia. Cez víkendy a sviatky neubytovávame.

Na ubytovacom oddelení D2 študent predloží:

-          preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),

-          ISIC,

-          fotografiu – formát cca 3 x 4 cm, rozmer hlavy na výšku nie menej ako 3 cm,

-          vyplní a podpíše 2x zmluvu o ubytovaní.

Ak má študent záujem o posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade posteľnej bielizne (pri vchode do bloku D2).

Študent si prevezme kľúče od ubytovacieho priestoru v kľúčiarni pri vchode do bloku D2.

ODUBYTOVANIE

Na konci LU je študent povinný sa riadne odubytovať podľa pokynov ktoré nájdete TU.

LU DOKTORANDOV

Cena za ubytovanie a spôsob platby za letné ubytovanie sú pre doktorandov rovnaké, ako počas akademického roka. LU doktorandov bude len v bloku D2 na vyhradených kapacitách pre LU. Doktorandi ubytovaní v bloku D1 sa budú musieť preubytovať do bloku D2 podľa POKYNOV PRE PREUBYTOVANIE NA LU. Doktorandi ubytovaní v bloku D2 na kapacite pre LU si na ubytovacom oddelení D2 do 30.06.2022 vyzdvihnú nový ubytovací preukaz.

POVINNÁ LETNÁ PRAX

LU študentov, ktorí majú povinnú letnú prax je na obdobie medzi 01.07. a 31.08.2022. LU z dôvodu povinnej letnej praxe si študenti rezervujú výhradne emailom (nie cez webový formulár) na adrese ubytovaciedruzba.uniba.sk najneskôr do 15. 06. 2022. Ubytovanie tohto druhu bude zabezpečené len počas trvania letnej praxe. Študenti, ktorí sú z iných fakúlt ako LF UK, sú povinní na rovnakú emailovú adresu preposlať potvrdenie z fakulty o povinnej praxi. Rezervácia je platná až po našom potvrdení emailom.

CENA ZA UBYTOVANIE

Mesačná cena za ubytovanie je rovnaká, ako počas akademického roka, avšak účtuje sa pomerne (alikvotne) podľa dĺžky vzdelávacej činnosti (počet nocí).

KAUCIA 100 €:

 • pokiaľ je žiadateľ o LU ubytovaný v Družbe UK, kauciu si ubytovateľ ponechá na účte až do konca LU;
 • pokiaľ žiadateľ o LU nie je ubytovaný v Družbe UK, kauciu uhrádza prevodom na č. účtu IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť  UOČ  (univerzitné osobné číslo študenta). Pokiaľ študent UOČ nemá pridelené, je v transakcii nutné uviesť meno a priezvisko študenta.

NÁSTUP NA UBYTOVANIE

Študent sa môže ubytovať najbližší pracovný deň pred začatím povinnej vzdelávacej činnosti, a to najskôr od 01. 07. 2022 v stránkových hodinách UO v bloku D2. Cez víkendy a sviatky neubytovávame.

Na ubytovacom oddelení D2 študent predloží:

-          preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),

-          ISIC,

-          fotografiu – formát cca 3 x 4 cm, rozmer hlavy na výšku nie menej ako 3 cm,

-          študent vyplní a podpíše 2x zmluvu o ubytovaní.

Ak má študent záujem o posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade posteľnej bielizne (pri vchode do bloku D2).

Študent si prevezme kľúče od ubytovacieho priestoru v kľúčiarni pri vchode do bloku D2.

ODUBYTOVANIE

Študent sa môže odubytovať v najbližší pracovný deň po skončení vzdelávacej činnosti podľa pokynov pre odubytovanie ktoré nájdete TU.

 

 

KRÁTKODOBÉ LU POČAS ABSOLVOVANIA ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A OBHAJOB ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Prvý termín nástupu je 01. 07. 2022 a posledný možný deň nástupu na ubytovanie je 19. 08. 2022. Ubytovanie je na maximálne 3 dni a 2 noci (deň pred, počas a po skúške/obhajobe). Ubytovať a odubytovať sa je možné len počas pracovných dní v stránkových hodinách ubytovacieho oddelenia D2. Cez víkendy a sviatky neubytovávame ani neodubytovávame.

V prípade, ak je termín vašej skúšky:

 • v pondelok, ubytovať sa môžete v pondelok alebo už v piatok (platíte len za noc z nedele na pondelok, prípadne za noc nasledujúcu po dni konania skúšky = z pondelka na utorok),
 • v piatok, odubytovať sa môžete v piatok do 13.30 hod., alebo následne až v pondelok od 7:30 hod. do 15.00 hod. (platíte len za noc z piatka na sobotu, prípadne za noc predchádzajúcu dňu konania skúšky = zo štvrtka na piatok).

SPÔSOB REZERVÁCIE

Ubytovanie z dôvodu skúšok je nutné si rezervovať najmenej 5 pracovných dní vopred. Nie je možné si vopred rezervovať konkrétne lôžko.

Rezervácia je výhradne cez online rezervačný formulár - FORMULÁR

Vaša rezervácia bude platná až po našej odpovedi vo forme emailu.

CENA A SPÔSOB PLATBY

Za LU z dôvodu štátnych skúšok/obhajoby záverečnej práce platia študenti vopred zálohu 50 € prevodom na č. účtu IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta). Pokiaľ študent UOČ nemá pridelené, je v transakcii nutné uviesť meno a priezvisko študenta.

Cena za noc je 12 €, ktorá sa pri odubytovaní študentovi stiahne zo zálohy. Preplatok im bude vrátený na zadaný bankový účet.

NÁSTUP NA UBYTOVANIE

Prvý termín nástupu je 01. 07. 2022 a posledný možný deň nástupu na ubytovanie je 19.08.2022 v stránkových hodinách UO v bloku D2.

Na ubytovacom oddelení D2 študent predloží:

 •      potvrdenie o termíne štátnej skúšky/obhajoby záverečnej práce,
 •      preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 •      ISIC.

Ak má študent záujem o posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade posteľnej bielizne (pri vchode do bloku D2)

Študent si prevezme kľúče od ubytovacieho priestoru v kľúčiarni pri vchode do bloku D2.

ODUBYTOVANIE

Na konci LU je študent povinný sa riadne odubytovať podľa pokynov pre ODUBYTOVANIE.

 

KRÁTKODOBÉ UBYTOVANIE NÁVŠTEV

Návštevy v študentských izbách sú počas mesiacov júl – august spoplatnené sumou 10€/noc. Návštevník nemusí byť študentom. Návšteva, ktorá nie je študentom denného štúdia vysokej školy do 26 rokov, je povinná zaplatiť aj daň za ubytovanie vo výške 1,70€/noc. Všetky ostatné podmienky pre prijímanie návštev sú v zmysle čl. 13 Internátneho poriadku Družba UK a sú zverejnené TU.