Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

LETNÉ UBYTOVANIE

02. 07. - 22. 08. 2024

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

LU ŠTUDENTOV ZO SÚKROMNÝCH DÔVODOV

LU DOKTORANDOV

POVINNÁ LETNÁ PRAX

KRÁTKODOBÉ LU POČAS ABSOLVOVANIA ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A OBHAJOB ZÁVEREČNÝCH PRÁC

KRÁTKODOBÉ UBYTOVANIE NÁVŠTEV

PREUBYTOVANIE NA LETNÉ UBYTOVANIE

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Letné ubytovanie (ďalej len „LU“) poskytujeme len študentom vysokých škôl na Slovensku vrátane študentov končiacich ročníkov, ktorí pokračujú v ubytovaní na Družbe UK.

LU poskytujeme v bloku D1 aj D2.

UPOZORNENIE pre ubytovaných v bloku D2: Počas júla a augusta majú na 1., 2. a 3. poschodí prebiehať rekonštrukčné práce, čo bude mať za následok zníženie komfortu všetkých ubytovaných z dôvodu hluku v denných hodinách. V prípade záujmu máte možnosť si na LU rezervovať lôžko v bloku D1.

LU bude poskytnuté študentom, len ak budú mať vysporiadané všetky zmluvné záväzky v ak. roku 2023/2024 vrátane zmluvných pokút.

Študent, ktorý počas leta zostáva ubytovaný v rovnakej izbe, sa po splnení rezervačných podmienok dostaví v termíne od 03. 06. do 21. 06. na ubytovacie oddelenie D2, kde podpíše novú zmluvu o ubytovaní.

Študent, ktorý  sa na LU sťahuje do inej izby, postupuje podľa pokynov PREUBYTOVANIE NA LETNÉ UBYTOVANIE, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke nižšie.

Študent, ktorý v súčasnosti nie je na Družbe UK ubytovaný, môže po splnení rezervačných podmienok nastúpiť na LU na Ubytovacom oddelení v bloku D2 od 02. 07. 2024 v stránkových hodinách. Cez víkendy a sviatky neubytovávame.

 

LU ŠTUDENTOV ZO SÚKROMNÝCH DÔVODOV

Termín ubytovania: od 02. 07. do 22. 08. 2024

 

SPÔSOB A TERMÍN REZERVÁCIE

Študenti podávajú žiadosti od 20. 05. do 14. 06. 2024, a to výhradne cez tento online FORMULÁR.

Pokiaľ študent nepodá žiadosť o LU do 14. 06. 2024, stráca nárok na LU.

 

CENA ZA UBYTOVANIE

 • júl (01. 07. – 31. 07. 2024)             180,73 € / lôžko
 • august (01. 08. - 22. 08. 2024)     128,26 € / lôžko (do 22. 08. 2024)
 • kaucia 100 € (pokiaľ je žiadateľ o LU ubytovaný v Družbe UK, kaucia z akademického roka mu ostáva na LU)

Predĺžiť LU od 22. 08. do 31. 08. 2024 si môžu výhradne študenti, ktorí budú mať v Družbe UK pridelené ubytovanie v akademickom roku 2024/2025. Doplatok za ubytovanie od 22. 08. do 31. 08. 2024 je vo výške 52,47 €.

 

SPÔSOB PLATBY

Cena za ubytovanie:

Cenu za ubytovanie je ubytovaný povinný uhradiť bankovým prevodom na č. účtu IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ  (univerzitné osobné číslo študenta) a do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko. Študenti mimo UK, pokiaľ nemajú pridelené UOČ, uvádzajú len meno a priezvisko. Platba sa považuje za uhradenú, ak je predmetná suma pripísaná na účet ubytovateľa.

Kaucia 100 €:

a) pokiaľ je žiadateľ o LU ubytovaný v Družbe UK, kaucia z akademického roka mu ostáva na LU;

b) pokiaľ žiadateľ o LU nie je ubytovaný v Družbe UK, kauciu uhrádza prevodom na č. účtu IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta).

 

SPLATNOSŤ CENY ZA UBYTOVANIE A KAUCIE

za júl:                 

do 14. 06. 2024  bankovým prevodom (cena pripísaná na účet Družby UK)

za august:  

do 31. 07. 2024  bankovým prevodom (cena pripísaná na účet Družby UK)

kaucia:               

do 14. 06. 2024 bankovým prevodom (pokiaľ je žiadateľ o LU ubytovaný v Družbe UK, kaucia z akademického roka mu ostáva na LU)

Pokiaľ cena za LU za júl nebude pripísaná na účet Družby UK do 14. 06. 2024, rezervácia LU bude študentovi zrušená.

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Na študentov, ktorí v súčasnom akademickom roku ukončili štúdium a nebudú v novom ak. roku v dennom štúdiu pokračovať, sa vzťahuje daň za ubytovanie (miestna daň)  vo výške 3 € / noc v zmysle všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta Bratislava. Splatnosť dane za ubytovanie je v termínoch splatnosti ceny za ubytovanie. Ostatní študenti sú od dane za ubytovanie oslobodení.

 

ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Keď študent v riadnom termíne zaplatí cenu za ubytovanie za júl a rezerváciu zruší do 21. 06. 2024 na emailovú adresu ubytovacie@druzba.uniba.sk, bude mu do 31. 07. 2024 vrátená celá suma; keď rezerváciu zruší po 21. 06. 2024, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 20 €.

 

NÁSTUP NA UBYTOVANIE

Študent, ktorý počas leta zostáva ubytovaný v rovnakej izbe, sa po splnení rezervačných podmienok dostaví na ubytovacie oddelenie D2 v termíne od 03. 06. do 21. 06., kde podpíše novú zmluvu o ubytovaní.

Študent, ktorý  sa na LU sťahuje do inej izby, sa môže ubytovať v termínoch uvedených v sekcii PREUBYTOVANIE NA LETNÉ UBYTOVANIE, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke nižšie.

Študent, ktorý v súčasnosti nie je na Družbe UK ubytovaný, môže po splnení rezervačných podmienok nastúpiť na LU na Ubytovacom oddelení v bloku D2 od 02. 07. 2024, kde predloží:

 • preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • ISIC,
 • fotografiu – formát cca 3 x 4 cm, rozmer hlavy na výšku nie menej ako 3 cm.

Študent si prevezme kľúče od ubytovacieho priestoru v kľúčiarni v bloku D1.

Ak má študent záujem o posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade posteľnej bielizne v bloku D1.

 

ODUBYTOVANIE

Na konci LU je študent povinný sa riadne odubytovať podľa pokynov pre ODUBYTOVANIE.

 

LU DOKTORANDOV

LU si nemusíte rezervovať, pokiaľ máte zmluvu o ubytovaní uzatvorenú do 31.08.2024. Cena za ubytovanie a spôsob platby za LU sú pre doktorandov rovnaké ako počas akademického roka. Ubytovací preukaz z akademického roka vám zostáva na LU.

 

POVINNÁ LETNÁ PRAX

Študenti LF UK môžu požiadať o LU z dôvodu letnej praxe podľa nasledovného rozpisu:

 • 2. r. VL (všeobecné lekárstvo)- 1 týždňová prax
 • 3. r. VL- 1 týždňová prax
 • 4. r. VL- 4 týždňová prax
 • 5. r. VL- 4 týždňová prax


 • 3. r. ZL (zubné lekárstvo)- 2 týždňová prax
 • 4. r. ZL- 4 týždňová prax
 • 5. r. ZL- 4 týždňová prax

Študenti iných fakúlt môžu požiadať o LU z dôvodu letnej praxe na základe potvrdenia o praxi zo študijného oddelenia, ktoré žiadateľ predloží pracovníkovi UO pri nástupe na ubytovanie. Z potvrdenia musí jasne vyplývať, že ide o povinnú vzdelávaciu činnosť, ktorá priamo súvisí so štúdiom daného študijného programu na UK. LU z dôvodu povinnej letnej praxe si študenti môžu rezervovať  cez tento online FORMULÁR najneskôr do 14. 06. 2024.

 

CENA ZA UBYTOVANIE A KAUCIA

Ak máte záujem o ubytovanie iba počas trvania povinnej letnej praxe, je potrebné, aby ste uhradili rovnakú mesačnú cenu ako počas akademického roka. V prípade, že okrem povinnej letnej praxe máte záujem aj o ubytovanie zo súkromných dôvodov, je potrebné, aby ste uhradili plnú cenu LU zo súkromných dôvodov (t.j. 180,73 € za júl a 128,26 € za august). Reálnu cenu za ubytovanie vám vyúčtujeme pomerne podľa dĺžky povinnej vzdelávacej činnosti (počet nocí) a zvyšok vám bude vrátený pri odubytovaní.

Do 14.06. je potrebné, aby úhrada ceny za ubytovanie bola pripísaná na účet Družby UK – IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta).

Kaucia vo výške 100 € musí byť pripísaná na účet Družby UK pred nástupom na ubytovanie. Pokiaľ je žiadateľ o LU ubytovaný v Družbe UK, kaucia z akademického roka mu ostáva na LU.

 

NÁSTUP NA UBYTOVANIE

Študent, ktorý počas leta zostáva ubytovaný v rovnakej izbe, sa po splnení rezervačných podmienok dostaví na ubytovacie oddelenie D2 v termíne od 03. 06. do 21. 06., kde podpíše novú zmluvu o ubytovaní.

Študent, ktorý  sa na LU sťahuje do inej izby, sa môže ubytovať v termínoch uvedených v sekcii PREUBYTOVANIE NA LETNÉ UBYTOVANIE, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke nižšie.

Študent, ktorý v súčasnosti nie je na Družbe UK ubytovaný, sa môže ubytovať najbližší pracovný deň pred začatím povinnej vzdelávacej činnosti, a to najskôr od 01. 07. 2024 medzi 12:00 a 14:30 hod. na Ubytovacom oddelení v bloku D2. Cez víkendy a sviatky neubytovávame.

Na ubytovacom oddelení D2 študent predloží:

 • potvrdenie o letnej praxi na UK,
 • preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • ISIC,
 • fotografiu – formát cca 3 x 4 cm, rozmer hlavy na výšku nie menej ako 3 cm,

Študent následne dostane 2x zmluvu o ubytovaní, ktorú vyplní a podpíše.

Ak má študent záujem o posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade posteľnej bielizne v bloku D1.

Študent si prevezme kľúče od ubytovacieho priestoru v kľúčiarni v bloku D1.

 

ODUBYTOVANIE

Študent sa môže odubytovať v najbližší pracovný deň po skončení vzdelávacej činnosti podľa pokynov pre ODUBYTOVANIE.

 

KRÁTKODOBÉ LU POČAS ABSOLVOVANIA ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A OBHAJOB ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Tento druh LU poskytujeme len študentom, ktorí počas leta absolvujú štátne skúšky alebo obhajoby záverečných prác, a to na základe potvrdenia o ich termíne zo študijného odd. príslušnej fakulty vo forme emailu. 

 

TERMÍN UBYTOVANIA

Prvý termín nástupu je 02. 07. 2024 a posledný možný deň nástupu na ubytovanie je 20. 08. 2024. Ubytovanie je na maximálne 3 dni a 2 noci (deň pred, počas a po skúške/obhajobe). Ubytovať a odubytovať sa je možné len počas pracovných dní v stránkových hodinách ubytovacieho oddelenia D2. Cez víkendy a sviatky neubytovávame ani neodubytovávame. 

V prípade, ak je termín vašej skúšky:

- v pondelok, ubytovať sa môžete v pondelok alebo už v piatok (platíte len za noc z nedele na pondelok, prípadne za noc nasledujúcu po dni konania skúšky = z pondelka na utorok),

- v piatok, odubytovať sa môžete v piatok do 14.30 hod., alebo následne až v pondelok od 7:30 hod. do 14.30 hod. (platíte len za noc z piatka na sobotu, prípadne za noc predchádzajúcu dňu konania skúšky = zo štvrtka na piatok).

 

SPÔSOB REZERVÁCIE

Ubytovanie z dôvodu skúšok je nutné si rezervovať najmenej 5 pracovných dní vopred. Nie je možné si vopred rezervovať konkrétne lôžko.

Rezervácia je výhradne cez tento online FORMULÁR.

Vaša rezervácia bude platná až po našej odpovedi vo forme emailu.

 

CENA A SPÔSOB PLATBY

Za LU z dôvodu štátnych skúšok/obhajoby záverečnej práce platia študenti vopred zálohu  50 € prevodom na č. účtu IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 1666. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta). Pokiaľ študent UOČ nemá pridelené, je v transakcii nutné uviesť meno a priezvisko študenta. Potvrdenie o plánovanej skúške zašlite prosím emailom na ubytovacie@druzba.uniba.sk.

Cena za noc je 14 €, ktorá sa pri odubytovaní študentovi stiahne zo zálohy. Preplatok  bude študentovi vrátený na zadaný bankový účet.

 

NÁSTUP NA UBYTOVANIE

Prvý termín nástupu je 02. 07. 2024 a posledný možný deň nástupu na ubytovanie je 20. 08. 2024 v stránkových hodinách UO v bloku D2.

Na ubytovacom oddelení D2 študent predloží:

 • potvrdenie o termíne štátnej skúšky/obhajoby záverečnej práce,
 • preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • ISIC.

Ak má študent záujem o posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade posteľnej bielizne v bloku D1.

Študent si prevezme kľúče od ubytovacieho priestoru v kľúčiarni v bloku D1.

 

ODUBYTOVANIE

Na konci LU je študent povinný sa riadne odubytovať podľa pokynov pre ODUBYTOVANIE.

 

KRÁTKODOBÉ UBYTOVANIE NÁVŠTEV

Návštevy v študentských izbách sú počas mesiacov júl – august spoplatnené sumou 11,50€ / noc. Návštevník nemusí byť študentom. Ubytovanie návštevy, ktorá nie je študentom, podlieha dani za ubytovanie vo výške 3 €/noc. Upozornenie: platby za prenocovanie návštev bude od 01. 07. 2024 uhrádzať ubytovaný bankovým prevodom na účet Družby UK po odhlásení návštevy.

 

PREUBYTOVANIE NA LETNÉ UBYTOVANIE

Týka sa len študentov ubytovaných na Družbe UK, ktorí sa na LU sťahujú na inú izbu a splnili všetky rezervačné podmienky pre LU. Termín preubytovania je od 24. 06. do 28. 06. 2024. 

Najskôr 24. 06. sa študent na Ubytovacom oddelení D2 informuje, či sa uvoľnilo lôžko, ktoré mu bolo na LU pridelené. Pokiaľ je nové lôžko voľné, študent môže od 24. 06. začať proces preubytovania:

 • na Ubytovacom oddelení D2 študent vyplní zmluvu o ubytovaní na LU,
 • pokiaľ mal študent zapožičanú posteľnú bielizeň, pôjde si ju vymeniť do skladu posteľnej bielizne v bloku D1,
 • v kľúčiarni D1 si študent prevezme kľúče od novej izby,
 • študent má teraz krátkodobo 2 páry kľúčov – 1 pár od starej a 1 pár od novej izby,
 • študent si v ten istý deň presťahuje veci zo starej do novej izby a riadne sa z pôvodnej izby odubytuje podľa POKYNOV PRE ODUBYTOVANIE,
 • študent sa v ten istý deň znova dostaví na Ubytovacie oddelenie D2, kde odovzdá odhlasovací lístok podpísaný údržbárom a upratovačkou a starý ubytovací preukaz,
 • na Ubytovacom oddelení D2 študent dostane nový ubytovací preukaz.

Pokiaľ sa študent do 02. 07. 2024 riadne nepreubytuje, bude mu v zmysle Zmluvy o ubytovaní čl. V ods. 3 účtovaná zmluvná pokuta vo výške 100 €.